May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

بررسی آماری شیب تند ریزش هواداران جنبش سبز
November 11, 2009

توضیح ضروری:"شیب تند ریزش تعدادهواداران جنبش سبز و سیر نزولی محبوبیت این حرکت "،ادعایی است که وابستگان سببی و نسبی دولت در پنج ماهه اخیر بخصوص بعد از راه پیماییها،آن را تکرار می کنند.از آنجا که این امر بعد از 13 آبان هم اتفاق افتاد ،ما هم در راستای روشن شدن اذهان عمومی،نشستیم و یک بررسی آماری نوشتیم تا نشان بدهیم نامبردگان حرفها و آمارهایشان حساب و کتاب دارد و همینطورکتره ای حرف نمی زنند:

مراحل بررسی
بررسی آماری خودفروختگان جنبش سبز اموی وابن عربی و طلحه و زبیر و پوپر و هابرماس،در چند مرحله انجام گرفت،مرحلۀ اول رسم و تهیه نقشه و نمودار با خط کش و خودکار و فتوشاپ بود که ریزتر و دقیق تر آن هم اگر بخواهید موجود است و برادران، زحمتش را می کشند .مرحله دوم به صورت تمام اتوماتیک و کامپیوتری جمع بندی و مرحله به مرحله انجام و اجرا گردید ومرحله سوم تعیین انحراف معیار و تصحیح شیپارد و نمودار میله ای و چماقی بر اساس الگوی امروز نمودارهای دنیا . بعد از طی این مراحل بود که آمارگران توانستند نمودار دقیق ریزش هواداران جنبش سبز را به کمک کامپیوتر و بدون دخالت مستقیم دست رسم کنند.مراحل مختلف روش تحقیق عبارت بود از:شمردن دقیق شرکت کنندگان و پدر و مادر و آبا و اجداد آنها و همچنین قدرت دو و استحکام استخوان نامبردگان در ناحیه کمر و دست و پا وسر و سایر اعضا و جوارح. شرکت کنندگان در چند نوبت مورد آزمون قرار گرفتند که همه قابل بهره برداری بودو به مرور، آمارگران توانستند به روشهایی پویاتر برای دستیابی به اطلاعات فوق دست یابند.

مراحل آماری ریزش و رانش
اگرچه از ابتدای اعلام نتایج انتخابات،سردمداران جریان فتنه، اغتشاشات پراکنده ای را انجام دادندو به ضرب و شتم هواداران خود و معترضان به نتایج انتخابات پرداختند،ولی طبق اظهارمنابع آماری ، روز25 خرداد،اولین مرحله ریزش یکپارچۀ فریب خوردگان انتخابات رخ داد.این ریزش به دلیل هجمه جریانات آب و هوایی پرفشار بر فراز سطوح فوقانی صندوقهای رای صورت پذیرفت و به صورت حضور معترضان در خیابانها ظاهر شد. تعداد شرکت کنندگان در این ریزش به چند صد نفر برآورد شد که هفتاد و پنج در صد این تعداد(حدود/389نفر،حالا یکی بیشتر،یکی کمتر) از میدان انقلاب شکوهمند تا میدان باصطلاح آزادی حضور داشتند. این افراد به علت تکان نسبی به قاعده 400 کیلومتر در ساعت،کل مسیر را اشغال کرده بودند.سهم هر فرد از خیابان با تصحیح شیپارد و انحراف معیار،دایره ای به قطر حدودا 500 متر را شامل می شد که این امر،سند دیگری است از گشادگشاد راه رفتن افراد مذکور. مدتی این پراکندگی در جلوی پایگاه مقداد نامتعادل شد که متخلفان،به سزای عمل خبیث مجرمانۀ خود در رابطه باایجاد اغتشاش از طریق فرار کردن از جلوی پایگاه فوق رسیدند.
در 30 خرداد وآشوبهای پراکندۀ دیگرتا 18 تیر، با ریزش 15 تا 168و بلکه بیشتر درصدی تعداد اغتشاشگران مواجهیم. شدت این ریزش با پرتاب افتخارآفرین گاز اشک آور و فرود آمدن پرصلابت باتوم رابطه مستقیم داشته است.نمونه های آماری نشان می دهد در پی شلیک غرورآفرین گازهای اشک آور،آشوبگران با هجمه به چهارده عراده روزنامه و 5 قبضه کبریت خساراتی به هوا وارد کرده اند. گاهی این ریزش با قدرت 400 اسب بخار به سوی هواداران سیاستهای استکباری درهای باز منازل و شرکتهای اطراف و درمانگاهها و بیمارستانهای غیر اطراف رخ داده ،به گونه ای که اماکن فوق را با مشکل سرریز شدن مواجه کرده است.برآورد آماری سرریز شدگان ممکن نیست و حتی از سرریزشدگان به ون های نیروهای جان بر کف نیز اطلاع دقیق و غیر دقیقی در دست نیست ولی اطلاعات دقیق آماری نشان می دهد که در هر حال جنبش سبز در روزهای فوق ریزش کرده و هواداران آن،نفرت و انزجار خود را در خانه و ماشین و کوچه و خیابان به طرق مختلف اعلام کرده اند که برخورد مقتضی با قدرت 8 درجه ریشتر صورت پذیرفته است.
در 18 تیر این میزان حضور و نقش پذیری به علت پراکندگی نامتعادل و دینامیک بودن نمونه های آماری،ابعاد دیگری به خود گرفت که این دینامیزم و پویایی با طول و قطر چوبها و چماقها و باتومهای غرورآفرین و ضد استکباری نسبت مستقیم و با پراکنش ویروس مننژیت در هوا نسبت عکس داشت.در این روز تعداد راهپیمایانی که توانستند کنار هم در خیابان راه بروند وشعار دهند 97/96درصد کمتر از راهپیمایی معلوم الحال روز قدس بود که این امر نشان از ریزش هواداران جنبش سبز از روز قدس به این طرف و آن طرف دارد و تفاوت چشمگیری را با میانگین آماری زمانهای مشابه در سالهای قبل نشان می دهد.
در 13 آبان، بر اساس آمار موجود،تعداد فریب خوردگان انتخابات به حداکثر 7 یا 8 نفر می رسید که با تجمعات 2 تا 3 نفری در حال گرا دادن به دشمنان بودند.بر اساس یافته های آماری،175 نفر از این افراد به چنگ و دندان برادران ما افتادند که از این تعداد4539 نفر بلافاصله آزاد شدند و 876 نفر نیز روز بعد آزاد شدند و بازجویی از 341/987 نفر دیگر همچنان ادامه دارد . این امر بی شک نتیجه خیزی است از یک حالت ایستا(استاتیک)به یک حالت پویا(دینامیک)از سوی برادران ناظر و حاضر در صحنه.ریزش نیروهای جنبش سبز روی زمین،رابطه مستقیم(تا میزان 55 درصد) با این خیز از ناحیه دست یا پا یا سایر اعضا و جوارح برادران زحمتکش و غیرتمند ما در صحنه یا پشت صحنه دارد. بررسی های آماری نشان می دهد صفوف به هم فشرده و سیل عظیم چوب و چماق این برادران ارزشی در محلهای تجمع،رابطه مستقیم با تعداد اغتشاشگرانی دارد که توانسته اند توی خیابان کنار هم راه بروند و به اعمال ساختار شکنانه از قبیل عبور از درز دیوار متراکم برادران مذکور دست بزنند که این امر بی شک پدیده ای است تازه در توصیف برآورد تعداد این افراد.چنانچه بنا بر گفتۀ آمارگران،گشادی درز دیوار مذکور به حدی بوده است که حداکثر یک نفر امکان عبور از آن را داشته است .همچنین در راهپیمایی 13 آبان،بر اساس یک نمونه گیری آماری از سوی برادران آمارگر که در میان مردم با لباسهای مقدس شخصی حضور داشتند،تعداد افرادی که با نمادهای سبز در راهپیمایی شرکت کرده بودند به نسبت آمار مشابه در سال قبل با نمودار نقطه به نقطه 56/78درصد کاهش نشان می داد که این کاهش با کاهش 40 درصدی در زوایایی از میدان به صفر گرایش پیدا کرده می شد،که این امر،گواه دیگری است بر ریزش دائمی و رو به تزاید نیروهای معلوم الحال و مجهول الهویه وابسته به جنبش سبز در کف خیابان،در مصاف با باتوم و داخل ون .همچنین در همان روز ما با پدیده ریزش و رانش نیروها به خیابانهای اطراف و پیاده روها تا شعاع چند کیلومتری میدان مواجهیم که این امرهیچ رقم معنی داری را نشان نمی دهد .این امر شاخص جدیدی را مطرح می کند: این شاخص که در واقع حاصل تفاضل میان زمان دویدن در کوچه های فرعی و حضور در خیابان اصلی ومیان صف تظاهرکنندگان است،به مرور در راهپیمایی ها پررنگ تر شده که این امر بی شک بر تداوم این ریزش موثر است وهر رقمی دررابطه با تعداد حاضران در خیابانهای فرعی و پیاده روها شدیداًتکذیب می شود و شما غلط می کنی هی بیخودی توی خیابان فرعی وپیاده رو راه می روی و پدرت را در می آورم.
بنابراین در یک جمع بندی،می توان چنین نتیجه گرفت که چیزی به نام جنبش سبزاز لحاظ یافته های آماری اصولا از بیخ وجود نداشته و مدارکش هم در اداره آمار و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و همه جاهای دیگر موجود است.نظرات (25)

عمو یادگار:

این آمار دقیق و بدون دخالت دست شما با آمار ارائه شده از وزارت کشور در تناقض کامل بسر میبره.
لطفا نمودارهاتونو مانند رئیس جمهور محبوب بر روی کاغذ نشون بدید تا شبهات دوستان برطرف بشه.
(البته زیرش اسم و سنتونم بنویسید)

باور ندارید!؟
مدارکشم موجوده!!

در یک بررسی دیالکتیک باید گفت که هژمونی موجود در لیدرهای جنبش به اصطلاح سبز، نه تنها از بعد کاریزماتیک داراری ابعاد نهیلیستی شده است، بلکه در بازه های ریگرشنال خود دچار پارادوکس معنایی شده است!

در همین راستمان و از دید پراگماتیک .... اممممم ... این ... پراگما .... نه یعنی ...(لغتمون تمام شد!) به هرحال ما خودمون ختم آماریم داداش، هرکی بخواد واسه ما شاخ بشه با آماراش تو لوله میکنیمش، می زنیم بچسبه به سقف! واسه اینکه اینا بزغاله هم نیستن...بقیه شو هم بعد اینکه خانواده ها از اینجا رفتن میگم!

اصلا آقا اینا همه اش شایعه است. من خودم13 آبان بیرون بودم. هیچ کسی در اطراف میدان هفت تیر تردد نمی کرد. شما از حالا می تونی آماره اغتشاش گران رو به زیر صفر تقلیل بدی.

من نمی دونم شما چرا از هر راهی می خواید اثبات کنید که طرفردارهای اون جنبشه کم نشدن.
این همه آمار و حساب کتاب نمی خواد. خوب وقتی طرفدارهای هر چیزی رو بگیری و بکشی و پاره پوره کنی خوب طبیعیه که تعداد کمتر می شه.

با نام خدا
سلام دوست عزیز
خواندمت گرامی
لذت بردم
به خواندنم بیا
یا حق

از قلم توانا و حق نویستون حیرت زده شدم !

اگر افتخار بدید به وبم سر بزنید و کامنت بگذارید ،

خوشحال میشوم .

پس سر بزنید !

در مورد چيزي كه وجود خارجي ندارد چرا اين همه بررسي آماري؟ ;)

سلام و آفرین به قلم با غیرت خواهر مسلمان !!!!!!
این قدر خندیدم که اشکم در آمد خواندن این گزارش آماری توسط آقای دکتر دود چراغ خورده را مجسم می کنم و خنده امانم نمی دهد
فوق العاده بود ممنونم

پس با اين اوضاع بايد در روز 16 آذر منتظر معجزه اي باشيم كه در تاريخ هر قومي و هر خاطري كه بگرديم بلا مشابه باشد
خانم صدر خوشحال ميشوم با يمن قدومتان وبلاگم را بار ديگر لگدمال نماييد

بله آقا. معلومه كه طرفداراي جنبش سبز هر روز نصف مي شن. (هم از نظر تعداد و هم از نظر قدي!) نكنه سند و مدرك مي خواي؟ اونم دارم. اينا، اينجاست!

یاسمن:

عالی بود پیروز و بهروز باشبد

افشای بخشی از حقایق پشت پرده چهارمین جشنواره طنز مکتوب
اگر فکر کردید این جا نشانه هایی از تقلب، حق خوری،...


پانوشت: دریافت کننده ها:عوامل جشنواره-جناب بنیانیان- مومنی- توکلی(از نوع بزرگش)و... خیل طنازان، همه ی برنده ها، تقدیر شده ها، کاندیداها، مطبوعات، داوران، حتی خودم.

اشکان:

بعله خانوم... من هم به چشم خویشتن شاهد این ریزش بودم... روز سیزده آبان... همه‌ی مردم... هزاران نفر تقاطع مطهری جمع شده بودن و دنبال سبزها می‌گشتن... هرچی وایستادیم جنبش سبزی ندیدیم آخرش هم برادرهای ارزشی گفتن برین خونه‌تون جنبش سبز کلاً ریزش کرده! اما ما حوصله نداشتیم بریم... ریختن زدن و یه خورده هم دستگیر کردن و چندتایی هم گاز اشک‌آور زدن... چرا جنبش سبز مردم را سر کار می‌گذارد و نمی‌آید و ریزش می‌کند که اینطور بزند توی حال برادران ارزشی که برادران ارزشی مردم بیچاره را بزنند؟! آخر چرا؟!

یک لطفی کن: کوتاه تر بنویس!

عمو یادگار:

دوباره سلام،
دوستان لطفا این مقاله را تا انتها بخونید:
http://rasekhoon.net/Article/Show-42914.aspx
و ببینید اداره اوقاف با پولهای موقوفه مردم چه سایتهائی راه انداخته و چگونه اراجیف به خوردمون میده.

سلام
خوب بود شما معلم ریاضی می شدی راستی یک کار سراغ دارم در بدنه اجرایی دولت و آن حساب کردن شیب تورم است شما با این استعداد حتما می توانی در این کار موفق شوی
-----------------------
با نمایشگاهی برای شب به روزم

محمد:

آقا یاید زیره جنبشو بگیریم نریزه ...

ريزش منفقدین و مخالفان خوب است خیلی هم خوب است . حتی اگر آبریزش در اثر آنفلوانزای خوکی نوع ای وان و . . . باشد . حتی اگر در اثر ریزش در خیابان در حین گریز باشد و حتی اگر در اثر آمارهای و نمودارهای فرمایشی باشد که نمونه اش را در مناظره ها نشان می دادند . ریزش خوب است

خواهر من چرا تشویش اذهان میکنی؟
من خودم سیزده آبان رفتم تو خیابون و همه طرفدار جنبش سبز علوی بودن و اتفاقا طرفدارهای میرحسین منافق خیلی کم بودن. حتی خود همین سبزهای علوی هم بر ضد میرحسین شعار میدادن که : یا حسین، میر حسین. یعنی ما یا با حسین (سبز علوی) هستیم یا با میر حسین (سبز اموی). یا مثلا میگفتن : مرگ بر دیکتاتور که قطعا منظورشون مرحسین و خاتمی بودن. فقط نفهمیدم کی و چرا این سبزهای علوی رو کتک میزد؟

شما یه زحمت بکش دیگه آمار نگیر، چون دفعه بعد منفی میشه، حالا دیکتاتور بیار باقالی ببر.

يكي مرد جنگي به از صد سوار
جنبشي كه طرفداراش شبها پاي منقل و عرق و .. هستند چه توقعي داريد.؟

穆萨维伪君子应该执行。:

穆萨维伪君子应该执行。

غزال:

زززززززززززززززندههههههههههههههههههههههههههههه بااااااااااااااااااااااااااااااااااد موسوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: