May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

قهوۀ تلخ در یک نظرسنجی
October 16, 2010


با توجه به استقبال گسترده از مجموعه «قهوه تلخ» ،ما یک نظرسنجی میان ابنای بشر ترتیب دادیم که دامنۀ نظرات مربوطه از عرش تا فرش وا ز "مزخرف و ضعیف" تا "بزرگترین شاهکار عالم آفرینش هنری از اول تا حالا" را دربرمی گرفت که بدین وسیله خلاصه ای از آن را به سمع و نظر شما عزیزان می رسانیم:

کپی کردن یا نکردن؟مساله این است

اغلب مردم از مساله کپی رایت این مجموعه حمایت و آن را مذمت کرده اند.
تعداد قابل توجهی در رویکردی هرمنوتیزه شده به مقولۀ مالکیت معنوی آثار هنری ،هوادار سرسخت و سینه چاک مرگ مولف و سایر دست اندرکاران سریال از آبدارچی و مسئول لباس و حمل و نقل بوده و در رویکردی از بیخ علمی و هنری،اظهار داشتند که سریال وقتی تولید شد،دیگر ارث بابای تهیه کننده اش نبوده و بلکه متعلق به عالم بشریت می باشد و هر کس برداشت خودش را از اثر هنری دارد و همانطور که ما برای کپی غیر مجاز سریال لاست و فرندز و یا بعضی فیلمهای فیلمسازان بخت برگشته و به خاک سیاه نشستۀ وطنی از آنها اجازه نمی گیریم و در قرعه کشی جوایز نفیسشان شرکت نمی کنیم،در این مورد هم سریال وقتی اززیر دست مولف رد شد،دیگر ارث بابای جامعۀ بشری می شود وکپی کردن و حال بردن از آن نه تنها هیچ ایرادی ندارد بلکه بر همه ابنای بشر،واجب و لازم می باشد.

در مقابل،عده ای از ساخت و پخش محصولات فرهنگی در رابطه با آپارتمانهای مبله و جوایز ارزندۀ دیگر ابراز رضایت کردند.از این میان ،98/56درصد اظهار داشتند که به علت علاقه به امور فرهنگی و رعایت اصول اخلاقی و کپی رایت و حمایت از استقلال و آزادی و انسانیت ،ده تا ده تا سی دی قهوۀ تلخ می خرند بلکه در کار فرهنگی قرعه کشی آپارتمانهای مبله و جوایز نفیس،شریک شده وبا برنده شدن در قرعه کشی و بردن جایزه، ادای دینی به عالم بشریت و اخلاق و فرهنگ کرده باشند که همین جا از سوی دست اندرکاران سریال از آنها تشکر کرده و قربون همه تون برم.

در این میان،برخی می گویند آقای مدیری که اینقدر تاکید روی کپی رایت دارد چطور آهنگ علی اکبر شیدا را در تیتراژ استفاده کرده و نامی از او نبرده است که در همین جا بایدبه عزیزانی که در نظرخواهی شرکت کرده اند عرض شود که این ترانۀ ماندگار(امشب شب مهتابه)دیگر به شیدا تعلق ندارد بلکه میراث فرهنگی جامعۀ بشری است که آقای مدیری به نیابت از جامعۀ فوق الذکر این ترانه را اجرا کرده و گذاشته روی تیتراژ و شما هم غلط می کنی در مورد ایشان حرفهای بی ربط می زنی.

آویزانی شجاعانۀ سیبیل قبلۀ عالم!

صددرصد بلکه بیشتر جامعۀ آماری،به مشابهت میان فضای سریال با جامعۀ امروز اعم از شخصیتها و لوکیشن ها و دیالوگ ها و میزانسن ها اشاره کرده اند و از استفاده از عباراتی نظیر:حرکت خود جوش مردمی،آزادی مردم در چهارچوب خواست ملوکانه و...اظهار رضایت و شعف کرده اند و اظهار داشته اند که دَم مهران مدیری گرم با این تیکه انداختناش. در این میان، تعدادی از کاربران تقاضای گرم شدن دَم مدیری را به علت انتخاب سوژۀ روزآمدش دارند و می گویند بسیاری از همسان پنداری های سریال،به خاطر مشابهت های موجود میان تمامی جوامع توتالیتر است وربطی به فیلمنامۀ سریال ندارد و بیشتر ناشی از قوٌت و روزآمد بودن سوژه است.اگر مردم زمان استالین و هیتلر و موسولینی هم سریال را ببینند همان قدر لذت می برند که قنبرعلی خان مالمیرآبادی،که در نظرخواهی ما هم شرکت کرده است.در مقابل، برخی دیگر می گویندکه نخیر شما چرند و مزخرف می گویید و تک تک صحنه ها حساب شده و تیکه ها عمدی است.شواهد زیر از میان 7698453129000مورد که شرکت کنندگان در نظرخواهی برای بودار بودن دیالوگها،مونولوگها،لوکیشن ها،میزانسن ها و بقیه ارکان سریال ارائه کرده اند، استخراج شده است:

- ترکیب پارادوکسیکال"قبلۀ عالم" که در واقع تاکیدی براعتقاد سکولاریستی دست اندرکاران سریال برای بازنمایی ابتذال جامعه ای است که در آن از نمادهای ایدئولوژیک برای القاب استفاده می شود(نک:پارادوکس میان قبله و عالم)

- صحنۀ کلیدی پختن آش پشت پا برای قبلۀ عالم شاهدی بر رویکرد مردمی سریال و شخص مهران مدیری است.آنجا که سرآشپز به مستشار الملک می گوید:"پس سبزی چی شد؟آش پشت پا که بدون سبزی نمی شه."(نقل به مضمون)این دیالوگ نشانۀ تاکید مدیری بر رخنۀ جنبش سبز در پایه های نظام و هواداری او از این حرکت تلقی می شود. به یاد بیاوریم که سبزی های سریال،دراز است و بعضاًاز دیگ می ریزد بیرون(نمادی از پتانسیل بالای جنبش سبز در رابطه با شکستن حصارها و محدودیتهای موجود.)

- در طول سریال مدام بر این مساله تاکید می شود که قبلۀ عالم بادمجان دوست دارند(نک:قرار داشتن بادمجان در ظرف میوه،بکاربردن بادمجان هنگام طبخ آش رشتۀ پشت پا ، طبخ کشک بادمجان توسط آشپز و شواهد بی شمار دیگر).این،در حالی است که مستشار الملک به بادمجان حساسیت دارد و وقتی آن را می خورد،صدایش می گیرد:مدیری در اینجا می خواهد بگوید که در جامعۀ ما ،زمامدار،سکوت مردم رامی خواهد و علاقۀ او در راستای ساکت ساختن مردم است که معنا می دهد و واقعاًمرحبا به شجاعت مدیری.

- آویزان بودن نمادین سیبیل قبلۀ عالم،نشانۀ تاکید سریال بر قریب الوقوع بودن سقوط قدرتهای مطلقه در بسترستیزش دیالکتیکی در تاریخ است. بدون شک باید از این آویزانی استقبال کرد و آن را ستود.

- در جشن عروسی قبلۀ عالم کاترین به مستشار الملک دستور می دهد که 25 جور غذای ایرانی و 25 جور غذای روسی درست کند.به یاد بیاوریم که مدیری،روز 25 رمضان در مهمانی افطار احمدی نژاد همراه سایر دست اندرکاران سریال شرکت کرد و 25 خرداد نیز راهپیمایی بزرگ و تاریخی مردم تهران اتفاق افتاد.مدیری در اینجا،به صورت ظریف اشاره می کند که:"من با مردم بیعت می کنم(25 جور غذای ایرانی)،هر چند مجبورم به خاطر مصالح همین مردم عزیز هم که شده،به مهمانی افطار احمدی نژاد بروم(25 جور غذای روسی)

راز شگفت انگیز اعداد در قهوۀ تلخ

بازی معنی دار قهوۀ تلخ با اعداد،یکی از موارد دیگری است که ذهن و زبان بسیاری از شرکت کنندگان در نظرخواهی را مشغول خود کرده است.9458762165 نفر از پرسش شوندگان معتقدند که در قهوۀ تلخ همۀ اعداد و حروف جایگاهی استعاری و نمادین دارندو همانطور که مدیری در شبهای برره زبان جدیدی اختراع کرده،در قهوۀ تلخ،حروف ابجد تازه ای ساخته است.این شواهد از میان 987654321 شاهد ارائه شده انتخاب شده است:

- نام سوگلی جهانگیر شاه،بانو ملوسک السلطنه است که تعداد حروفش 16 عدد می باشد و تعداد حروف غلامعلی حداد عادِل(با احتساب کسره)نیز 16 است و این،هوشمندی و شجاعت مدیری را در همانندسازی شخصیتها می رساند.

- مدیری بارها و بارها بخصوص در دو قسمت اول سریال، تاکید می کند که پنج سال از تاریخ این مملکت(از زمان زندیه تا قاجاریه) گم شده و معلوم نیست حکومت دست چه کسی بوده است،تاکید او روی پنج (و نه شش و یا حتی هفت)بی شک مساله ای است که با سیستم آشفته و هردمبیلیستی ادارۀ مملکت در در 5 سال اخیر همسانی دارد و واقعاًمرحبا به این نکته سنجی.

احتمال تبانی مهران مدیری و ضرغامی

در انتها،باید این نکته را نیز اضافه کرد که صددرصد بلکه بیشتر پرسش شوندگان،عدم پخش این سریال از رسانۀ ملی را در موفق بودن آن موثر می دانند.درصد قابل توجهی از این افراد معتقدند این که ضرغامی اعلام کرده است این سریال مورد تایید صدا و سیما نیست بی شک در موفقیت آن نقشی انکار ناپذیر داشته است.تعدادی از افراد نیز احتمال وجود تبانی میان ضرغامی و مدیری را دور ندانستند و گفتند مسلماً اگر آقای ضرغامی بخواهد از فیلم و سریالی استقبال شود،کافی است بگوید که مورد تایید صدا و سیما نیست.

در مجموع تقریباً همۀ اعضای جامعۀ آماری اعتقاد داشتندکه سریال قهوۀ تلخ برای اولین بار در تاریخ سریال سازی توانسته تعداد انبوهی از مردم را به سوپرمارکت ها بکشاند و به تماشای خود بنشاند و بگذارد که ذهنشان هوایی بخوردو بی شک این،کار ارزشمندی است.البته این که این هوا خوردن ذهن ها و دوری آنها از فضای قبرستانی سریالهای تلویزیون خوب است یا نه،مناقشه ای است که به بحث ما ربطی ندارد و برای جلوگیری از تشویش اذهان بدینوسیله آن را درز می گیریم.نظرات (37)

در نظر سنجی‌تان بی‌خبران حیرانند...

با سلام،
اینو دیگه حتما باید بخونین. دیگه توی این مقاله اتمام حجت کردم.
اردوان

آريانا:

خيلي باحال بود.دمتون گرم!

سلام،
میخواستم ازتون اجازه بگیرم لینک وبلاگتون رو توی وبلاگ خودم بذارم. یعنی لینکتون کنم. لنگ نه. لینک.
اردوان

اصولا حرف زدن مداوم در مورد یک اثر هنری آن را مادنگار می کند

بی بی گل جون
معمولن مردم ما بار اول رو خوب میان بذار دو سه تا سریال دیگه درست بشه بعدش بهت میگم که میخرن یا کرور کرور کپی میکنن. صادر هم میشه.

عالی نقد کردین بی نظیر بود

حيف از ذهن زيباي شما كه صرف پرداختن به تلخك دربارو هجوگوي رسمي بنگاه لجن پراكني كذا وكذا بشود

ما که مارگزیده شدیم دیگه از ریسمون سیاه و سفیدم میترسیم تو هیچ رای گیری شرکت نمیکنیم!!

ع.بلعم سخاوش:

قهوه ی تلخ در نظر سنجی / هست بهتر ز یاوه ی گنجی / خانم صدر !طنز بفرستم؟ / پاسخم ده اگر نمی رنجی .

با سلام
متفاوت ترین مدیریت اگهی را تجربه کنید
شما می توانید در طبقه بندی اگهی ها :

املاک-خودرو(جستجوی پیشرفته)-کامپیوتر-بازارکار-خدمات-صنعت- مطبها-فروشگاهها-سایتها-وبلاگها-مسافرت-ارتباط واموزش راانتخاب کنید

با عضویت دراذر تجارت 3000تومان هدیه عضویت=هزینه یک اگهی ویژه وهدیه اعتباررایگان برای اعضا در مناسبتها واعیاد را دریافت کنید

ودرانجمن های گفتگو شرکت کنید

اذر تجارت شامل خرید وفروش خودرو-تبادل لینک هوشمند-انجمن گفتگودر همه زمینه ها-تبادل اگهی وبنر- جدیدترین اخبار از منابع معتبرولینکهای مفید وجالب می باشد.
سایت اذر تجارت از هرگونه تبادل بنر با سایتهای پر بازدید
استقبال می نماید
www.azartejarat.com

www.azartejarat.ir

سلام استاد خسته نباشيد. به روزيم

سلام خانم صدر

از اون كارهاي جالبتون بود استفاده برديم اصولي

بی بی گل عزیز
خانم رویا صدر ... دستتان درد نکند . از شیوه ی انتقاد شما که با چاشنی نمک و فلفل طنز - همیشه - همراه است لذت مبسوطی بردیم . باری نظر بنده ---همان طور که در بلاگم نوشته بودم --- این است که خریدن قهوه ی تلخ تحریم است . چون هرچقدر هم مهران ندیری باهوش و زیرک در ساختن اعداد ابجدی که به چیزهای مختلفی ربط دارد موفق باشد هزینه ی ساخت سریال از کیف پول من و شما رفته و تبلیغ آپارتمان و ....هم بی خودری است . . . بیچاره مردم ما که برای برنده شدن در قرعه کشی مجبورند قهوه ی تلخ بخورند . عجبا که مهران مدیری با این که رو راست فحش را به عوامل سکان دار خاک ما کشیده باز دارد صاف صاف راه میرود در صورتی که خیلی ها مردند چون نوشتند حتی نساختند . من این زیرکی را دوست ندارم . این لودگی است .فقط بیزنس محض است ولاغیر.
بانو به ما اصلا دیگه سر نمیزینی ها.


با احترام
میس شانزه لیزه

شعر تر خدا:

سلام ودرود قلم مغز داري داريد و انديشه اي بي همتا
مويد و موفق، شاد كام و كام روا باشيد
به منم يه سري بزنيد

گفتگو با مصطفی مشایخی طنز پرداز معروف به عمو مصطفی.

من چیزی روکه دوس دارم تیکه پاره نیم کنم..
و قهوه ی تلخ رودوسدارم.. آنالیز کردنش بریا من ب یمعنی وبی مفهومه..

حسین ناژفر:

خانم صدر عزیز سلام

وبلاگ تلخ و شیرین ، گاهی ملس (کاریکلماتور) بروز شد.
احتراما شما را به خوانش سری جدید کاریکلماتورهایم( سری54) دعوت می نمایم.
مخلص شما حسین ناژفر [گل]

خانم صدر عزیز سلام

وبلاگ تلخ و شیرین ، گاهی ملس (کاریکلماتور) بروز شد.
احتراما شما را به خوانش سری جدید کاریکلماتورهایم( سری54) دعوت می نمایم.

مخلص شما حسین ناژفر

سلام سرکار خانم صدر:
این مطلب شما مرا یاد مطالب عمیق و زیبای شما در مجله وزین گفتگو انداخت.هر وقت آقای ثقفی به گرگان می آمدند ذکر خیر شما و مطالب زیبایتان بود. سلامت و مستدام باشید.

سلام

( در برابر حقیقت ، عریان شویم نه در مقابل یکدیگر !! )

...........
با كمال افتخار دعوتيد !

با حال بود...........بسی خندیدیم

ugd همان علی است !:

از قهوه تلخ این را هم ببینید بد نیست :‌

http://ommidvar.blogfa.com/post-540.aspx

درود خدا بر شما

باران می بارد بر کلبه ی همیشه بارانی ام...

قدم بر چشم[گل]

می دانیم که می دانید هیچ گلی به سر طنز نزدید!

سلام و عرض ارادت
کار بسیار زیبایی بود
...............
از قهوه ی تلخ خوش نیامد ما را
شیرین ننمود کام تلخی ها را
با این که به یک قهوه سر کار گذاشت
آقای مدیری همه ی دنیا را

سلام خانم صدر

بي صبرانه منتظر كار بعدي هستيم

عالي بود... راستي به نظر من مديري تيپ و حركات و ميميك شخصيت جهانگيرشاه و وزير اعظم را از پرنس جان و داروغه در كارتون رابين هود برداشت كرده .. دقت كردين چقدر شبيهن ..

هی دختر دوس داشتنی مدتیه آرام می خوانمت
الان میخام لینکت کنم
اجازه میدی؟

سلام
با شعري تقديمي به استاد فريد قاسمي به روزم

سلام گرامی

شب به خیر

تلخند 11 را به شما تقدیم می نمایم [گل]


اسباب کشی
سلام دوستان خوب همراه وهمدل و همزبان

همانطور که می دانید یا نمی دانید !!!

پاپیچک

با افت و خیز های زیادی همراه شد

که نباید می شد اما خب... که به جمالتان

این بیشتر به دلیل بی تجربگی من در دنیای مجازی بود

اگر پاپیچک هرگز ان وبلاگ دوست داشتنی که من انتظار داشتم نشد

اما بعد.......

بنالم که عنوان پاپیچک با وجود بر خورداری از ایهام طنز

از همان اغاز به نظرم کودکانه امد

به موزات رونق نسبی این وبلاگ وقتی دو کتاب شعر کودک خود را

با اسم مستعار پاپیچک اماده چاپ می کردم

این احساس در من تقویت شد که پاپیچک بیشتر می تواند

وبلاگی در قلمرو ادبیات کودکان و نوجوانان باشد تا طنز......

بنا بر این پاپیچک تعطیل شد و بد هم نشد که چنین شد

تا به امروز که ....

سفره کوچک دل خود را به بهانه

نثر ادبی /یادواره / شعر طنز و غیره ...بر

گلیم و ابریشم پهن کرده ام

باشد که از نقظه نظرات سازنده مخاطبین

اندیشمند و هنرور بی نصیب نمانم

بدیهی است که تمنای کوچکی از همراهان مهربان و صمیمی

طنز دوست و طنز پرور و طنز اور خود نیز دارم

اینکه لینک بلاگ طنز مرا به این نشانی تغییر دهند

http://www.gelimoabrisham.blogfa.com

بله ....یک لینک مجاور هم مرا به این دعای خیر وا خواهد داشت که

الهی خداوند صد لینک میان صفحه به یکان یکان از شمایان عطا فر ماید

محمد یزدانی جندقی


با نام خدا
سلام
وقتی که حرف داری و از ترس ساکتی
بعد از مدتها به روز شدم تا شما را مهمان شعرهای خود کنم
با یک غزل-مثنوی در کافی شاپ رسالت در خدمت شما هستم
منتظر نقد ها و نظرات سبزتان هستم
همیشه سبز اندیش باشید
یا حق

گل اقای هشترودی:

سلام بی بی گل عزیز
من اونقدر بیکار بودم که از بیکاری زدم تو مخ طنز که چی بشه که بیام نام ادبی گل اقا رو سرقت کنم و بی سواتی مو پشت این نام مخفی کنم
البته من طناز و طنز نویس نیستم فقط برای شهرم که عشقم هم هست مینویسم از اونجائی که شما دست پروده مکتب گل اقایی هستی اگه وقت مبارک طویل بود و سایه مستدام دراز و شاغلام هم سبیلش دود نکرده است یک سرکی کشیده و مارا در لودگیمان که خودمان بهش طنز میگیم نصیحتی بفرمائید من باب خیر
که قدر عافیت را من بدانم و ربطی به مسئله طنز هم ندارد
در پایان غم و اندوه فراوان خود را از دوریتان از بانو گلنساو شاغلام و غضنفر خان و فدوی اعلام و امیدوارم واژه ها و زمانها انقدر سریع بگذرد که شاید روزی مردم هشترود مجبور نباشند بجای خوانده مطالب بامزه گل اقایی مطالب کسل و لوده من گل اقای تقلبی را بخوانندو بجای خنده کلی فحش بدهند به بنده

مدیری هم در قهوه تلخ کلی شجاعت بخرج داد تا اینکه در 30-20 کلی کاسه کوزه اش را ریختند تو هم که شک نکنیم که دوست دارند سکوت مردم را با خوردن قهوه تلخ و با 25 جو غذای ایرانی و ضرغامی هم کلی کیف کرد با اطوار مدیری در نقش چالنگی

غلب مردم از مساله کپی رایت این مجموعه حمایت و آن را مذمت کرده اند.
ببخشید ولی من از همین اول مشکل دارم، معنی این جمله یعنی چی؟ بالاخره از آن حمایت کردن یا مذمتش کردن؟ من که شخصاً از تلقی مهران مدیری و نوع استفاده‌ش از شخصیت‌های زن چندشم می‌شه... آدمی که فکرهای بزرگ داره نباید اینقدر سخیف برخورد کنه.

نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: