May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

تاریخ طنز در ادبیات فارسی
July 29, 2022

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D8%B7%D9%86%D8%B2.jpg


«تاریخ طنز در ادبیات فارسی» منبع پژوهشی مهم و قابل استنادی است. در شماره جدید فصلنامه «رود» معرفی‌ای بر این کتاب نوشته‌ام:

ادب و فرهنگ کتبی و شفاهی ما با طنز عجین است و حتی در زندگی روزمره ما هم حضوری روشن دارد. با این‌حال طنز در پژوهش‌های ادبی زبان فارسی سهم اندکی دارد. گویی جای این بخش پراقبال ادب شفاهی و کتبی ما، در بحث‌های جدی ادبی نیست؛ بنابراین انتشار پژوهش‌های طنز اتفاق مبارکی است بخصوص وقتی زمینه‌های کمتر پرداخته‌شده را شامل شود. یکی از این اتفاقات مبارک، انتشار کتاب تاريخ طنز در ادبيات فارسي نوشته دكتر حسن جوادي است که در پاييز سال 1378 از سوي نشر كاروان چاپ شد و چاپ دوم آن با بازنویسی و اضافات فراوان در پاییز 1400 به همت نشر مروارید انتشار یافت وعلیرغم مشکلات اقتصاد نشر، در اندک زمانی به چاپ سوم رسید. کتاب، گردآمده از مقالاتي است كه برخی از آن‌ها پیش‌ازاین به‌صورت کتابچه و جزوه به زبان انگلیسی و یا در قالب مقاله در نشریات فارسی‌زبان منتشرشده‌اند و بعدها در قالب کتابی به زبان انگلیسی گردآوری شده‌اند. کتاب حاضر تکمیل‌شده همان کتاب است که نمونه‌هایی از ادبیات اروپایی به آن اضافه‌شده، بخش‌هایی از کتاب بازنویسی شده و بخش‌هایی مثل «طنز در سه دهه اخیر» به آن افزوده‌شده است.
دکتر حسن جوادی دارای مدرک دکترای ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج است و سابقه تدریس و ریاست گروه زبان و ادبیات انگلیسی را در دانشگاه تهران دارد و سال‌ها در دانشگاه‌های برکلی و کمبریج تدریس کرده است. احاطه و تسلط نویسنده بر تاریخ ادبیات زبان فارسي و انگليسي زمینه‌‌ساز تحلیل تطبیقی آثار طنزآمیز ایران و جهان در کتاب حاضرشده است، امری که این کتاب را از بسیاری از آثار پژوهشی طنز که تاکنون به زبان فارسی منتشرشده‌اند متمایز می‌سازد. مباحث کتاب با شواهد متعددی از تاریخ ادبیات طنز ایران و جهان همراه است که کثرت این مثال‌های ادبی یکی از وجوه تمایز این کتاب با نمونه‌های دیگر است. کتاب همچنین مباحثي جديد را شامل می‌شود که در پژوهش‌های طنز (که پیش‌ازاین منتشرشده است ) کمتر از آن‌ها نشانی دیده مي‌شود ازجمله بخش «زن، موضوعي براي طنز» كه در آن، این موضوع ازنظر روان‌شناختي و تاريخي بررسي و تحلیل‌شده است و با مثال‌های متعدد از آثار ادبي كلاسيك و معاصر طنز فارسي همراه است.
کتاب همان‌گونه که از عنوانش پیداست بيشتر به تاريخ طنز در زبان فارسي اختصاص دارد. ازاین‌رو به بحث درباره تئوري طنز نپرداخته و دو فصل ابتدایی کتاب (که به گونه‌های شوخ‌طبعی و شیوه‌های طنز اختصاص دارد) مي‌تواند مقدمه‌اي براي مباحث اصلي اثر قلمداد شود. «طنز و انواع ادبی»، «طنز و مذهب»، «طنز و انتقاد اجتماعي در ادبيات فارسي پيش از مشروطيت»، «طنز در مطبوعات»، «شاعران طنز سرا و مطبوعات» و «زن موضوعي براي طنز»، «طنز در رمان و داستان كوتاه» و «طنز در نمايشنامه فارسي» بخش‌های بعدي كتاب را تشكيل مي‌دهد. «طنز در سه دهه گذشته» بخش جدیدی است که بر چاپ اول افزوده‌شده است و به ژانرهای جدیدی که در سایه گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طنز ایجادشده است می‌پردازد. همچنین فصل «طنز فارسی در ایران و خارج از ایران در سه دهه انقلاب» در چاپ جدید بازنویسی شده و اتفاقات سال‌های اخیر نیز در آن آمده است.
مؤلف، در بخش‌های «طنز، هجو، هزل»، «شيوه‌هاي طنز» و «طنز و انواع ادبي»، نمونه‌هاي متعددي از طنز در ادبيات اروپايي آورده و ضمن تطبیق آن‌ها با نمونه‌های زبان فارسی به بررسی نکات اشتراک و افتراق آن با سنت طنز و هجو نویسی در ادبیات فارسی پرداخته است. بازتعریف برخی واژه‌های به‌کاررفته در عرصه طنز سویه دیگری از تلاش نویسنده در عرصه ادبیات تطبیقی است. برای مثال او ضمن تعریف دقیق واژه Irony به معرفی شاخه‌هاي مختلف آن پرداخته و این معرفی را با شواهد و مثال‌های متعدد همراه کرده است. معرفي واژگانی که برای مخاطبان فارسی‌زبان کمتر آشناست (مثل رآليسم متعالي و رآليسم پست و ارتباط اين دو با طنز) یکی دیگر از پیامدهای آشنایی عمیق نویسنده با ادبیات انگلیسی است که بی‌شک برای مخاطب فارسی‌زبان مفید است. معادل‌یابی برای لغات جلوه دیگری از این امر است که زمینه را برای برخورد تخصصی‌تر با واژگان شوخ‌طبعی فراهم می‌سازد. برای مثال نویسنده معادل‌یابی «نقیضه» برای واژه «پارودی» را مناسب نمی‌داند و آن را «تقلید طنزآمیز» ترجمه می‌کند. البته با توجه به گستردگي مفهوم طنز و محدوده به‌کارگیری آن در آثار ادبي، به نظر مي‌رسد مي‌توان نكاتي نيز بر اين سه بخش افزود. برای مثال در بخش «شيوه‌هاي طنز»، مبناي تقسيم‌بندي مشخص نيست. نويسنده، برای معرفی شیوه‌های طنز از كوچك كردن، بزرگ كردن، تقليد مضحك و كنايه طنزآميز، طعنه و نقل‌قول مستقيم سخن گفته‌اند، درحالی‌که از شيوه‌هاي دیگر ازجمله تكرار، وارونه‌سازي، جابجايي نقش‌ها، تداخل رخدادها، کودن نمایی و تحامق یاد نکرده‌اند.
در بخش‌های بعد، وقتي سخن از مباحث نظري و كاربردي طنز فراتر مي‌رود و به بررسي سير تاريخي تحول طنز فارسي می‌رسد، مخاطب با نکات جالب و خواندنی از تاریخ و پیشینه ادبیات طنز فارسی آشنا می‌شود. هرکدام از فصل‌های کتاب دربردارنده مباحث فراوانی است که هرکدام می‌تواند موضوع یک مقاله و پژوهش جداگانه باشد. از آن جمله بخش «طنز و مذهب» که در یک بررسی تاریخی ضمن آوردن نمونه‌های متعدد از آثار شاعران دوره‌های مختلف تمدن اسلامی، در دل نهضت‌های ادبی منتسب به نهضت‌هایی چون شعوبیه و حرکت‌هایی چون صوفیه به جستجوی ردپای طنز برخاسته از تقابل‌های فکری و مذهبی می‌رود و این پژوهش را تا زمان حاضر می‌گسترد. البته گستردگي مباحث در کتاب حاضر گاهی سبب می‌شود که به برخی نکات مهم به‌اندازه کافی پرداخته نشود. براي مثال، در بخش «طنز در نمايشنامه فارسي»، وقتی سخن از وضعيت نمايشنامه در سال‌های اخير به میان می‌آید، نویسنده به اين جملات اكتفا مي‌كند: «در چند سال گذشته نقش فعالانه دولت در ترويج نمايش و همچنين پيدا شدن مجلات و نشريات مخصوص نمايش، روند تازه‌اي به اين هنر بخشيده است و اميد زيادي به آينده آن مي‌رود.» این‌گونه برخورد، بيشتر به كار توصيف مي‌آيد تا تحقيق. در بخش «طنز در رمان و داستان کوتاه» که نکات و توضیحات ارزشمندی درباره برخی آثار مهم طنزآمیز مثل حاجی‌بابای اصفهانی دارد، نويسندگان جديد ايران، به دودسته تقسیم‌شده‌اند و آثارشان موردبررسی قرارگرفته است: يكي دسته‌اي كه در آثارشان نوشته‌هايي طنزآميز وجود دارد (صادق چوبك، جلال آل احمد، غلامحسين صادقي، جمال میر صادقی، سيمين دانشور و رضا براهني)، دسته دوم، آن‌هایی كه داستان كوتاه را بيشتر به‌صورت وسيله‌اي براي طنز به كار مي‌برده‌اند (خسرو شاهاني، ايرج پزشک زاد، ابوالقاسم حالت و غ.داوود). ملاک گزینش این نویسندگان (که برخی به اعتراف خود نویسنده چندان آثار طنزآمیزی هم ندارند) چندان روشن نیست. در این میان جای نویسندگان مطرحی چون هوشنگ مرادی کرمانی و یا بررسی آثار جریان طنز متعهد و پیشرو که فریدون تنکابنی یکی از نمایندگان آنست خالی است. این نقیصه در بخش «طنز سرایی پس از مشروطيت» و «شاعران طنز سرا و مطبوعات» نيز بچشم می‌خورد که علیرغم برخورداری از نکات خواندنی و جالب و اطلاعات نو، ملاك گزينش و معرفي شعراي طنز سرا مشخص نيست.
در انتها، امید است پاره‌ای اشکالات تایپی و ویرایشی اثر نیز در چاپ‌های بعدی رفع شود تا مخاطب بتواند بهره بیشتری از این کتاب ارزشمند ببرد. چراکه برخی از این لغزشهای تایپی و ویرایشی گاه باعث تغییر مفهوم هم شده است. برای مثال در ص 210 بجای منوچهر محجوبی اشتباهاً منوچهر مجابی نوشته‌شده است. در ص 498 شاغلام صحیح است که شاه‌غلوم نوشته‌شده است. در صفحه 504 نبوی عضو شورای سردبیری مجله گل‌آقا معرفی‌شده است؛ در حالیکه هیچ‌گاه گل‌آقا توسط شورای سردبیری اداره نمی‌شد. در پاورقی ص 283 محسن دولو از نویسندگان چپ معرفی‌شده درحالی‌که دولو کاریکاتوریست بود و تمایلات چپ نیز نداشت. در ص 528 صلاحی را از طنزنویسان مهاجر قلمداد می‌کند درحالی‌که صلاحی هیچ‌گاه مهاجرت نکرد. در ص 513 از دوستی سه تن تا آخر عمر صلاحی نام می‌برد که یکی از آن‌ها سال‌ها پیش از آن فوت کرده است.
در انتها، نمي‌توان از جامعيت منابع انتهاي بخش‌های كتاب و نيز کتاب‌نامه اين اثر تحقيقي مهم ياد نكرد. وجود ضمایمی مانند فهرست مجلات و روزنامه‌های طنزآمیز ایران، کتاب‌نامه (شامل منابع شرقی و غربی)، فهرست آثار و اشخاص و فهرست منابع متعدد (که نشانگر جامعیت اثر حاضر نیز هست) فهرستي كامل از منابع فارسي و انگليسي درزمینهٔ طنز در نشريات و کتاب‌ها را دراختیار مخاطب قرار می‌دهد. همچنین همراه ساختن مباحث کتاب با گزیده‌ای از تصاویر کارتونی در نشریات قدیم علاوه بر مستند ساختن گفته‌ها، به جذابیت کتاب افزوده است.
نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: