به جرم وبلاگ نویسی.
February 24, 2005 | پنجشنبه، 6 اسفندماه 1383

من یک آدم مجازی هستم

من در دنیای مجازی می خوانم

من در دنیای مجازی با آدمهای مجازی حرف می زنم

من در دنیای مجازی به صورت مجازی گریه می کنم، و می خندم

من در دنیای مجازی به صورت مجازی فکر می کنم

من در دنیای مجازی به صورت واقعی می نویسم

پس من یک محکوم مجازیم:

-به خاطر ایراد ضرب و جرح(بر اعضا و جوارح ذهنی و فکری و روحی نوامیس مردم ،از طریق خواندن)

-به خاطر ارتکاب اعمال شنیع و زشت(از طریق مبادله آزاد آرا و افکار)

-به خاطر آزار و اذیت مسئولین محترم و شریف(از طریق نوشتن)

من به خاطر محکومیت مجازیم،به صورت حقیقی بازداشت می شوم...

......5سال.....10سال.....14سال.....(*)

من یک محکوم حقیقی هستم

...................مرا در دنیای مجازی نیز امکان درنگ نیست..................
**********************************************************************
پاورقی:
(*) : من لزوما آرش سیگارچی نیستم...