info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com

Powered & Hosted by Gardoon
انقلاب مخملی در خانه هنرمندان
July 12, 2007 | پنجشنبه، 21 تیرماه 1386

در خبرها آمده که بهروز غریب پور،مدیر خانه هنرمندان در پی افشاگری هایی که در مجلس و برخی جراید(از جمله کیهان) و برخی مراکز در زمینه خانه هنرمندان انجام گرفته،استعفا داده است.براساس این افشاگری ها، شواهدی برای دست داشتن خانه هنرمندان ایران در انقلاب مخملی و جاسوسی وجود دارد که ما هم به نوبه خودمان،سرنخهای جدیدی از انقلاب مخملی مذکور به دست آوردیم و برای تنویر افکارعمومی و جرم شناسان،در برخی جراید کثیرالانتشار منتشر کردیم که بدین وسیله آن را اینجا نیز برای تنبه خاطر همگان درج می کنیم::
- اعترافات علنی"ه- گ"(یکی از منتقدان فیلمهای معلوم الحال)در مراسم تجلیلی که برای "ه- ک"در خانه مذکوربرگزار شده است.نامبرده اعتراف کرده که "ه- ک"،نقدهای سینمائی اش را لای توپهای پارچه می پیچد و توسط پیک می فرستد.به گفته کارشناسان،جنس توپهای پارچه ای مذکور به گونه ای است که احتمال دست داشتن نامبردگان در انقلاب مخملی مذکور را تقویت می کند.
- ایجاد محافل براندازی در پاتوقهای غیراخلاقی لمپن ها و شبه روشنفکران در چایخانه ی زیر پله خانه هنرمندان.گفتنی است که در چایخانه مذکور،انواع وسایل براندازی نرم و سفت (اعم از قهوه و چای و کیک و بیسکویت)با قیمت نازل در اختیار جاسوسهای مذکور قرار می گیرد.
- برگزاری شب چهره های شاخص براندازی نرم از قبیل سعدی و حافظ و ابن عربی به شیوه های مذبوحانه.ابن عربی از مهره های اصلی بایکوت افکار انقلابی از طریق ترویج مذهب عشق و حمایت علنی از منصور حلاج معلوم الحال بشمار می آید.گفتنی است که نامبرده در پوشش فعالیت های فرهنگی،کتاب ضاله"ترجمان الاشواق"را در رابطه با صبیه شیخ مکین الدین اصفهانی نوشته است که این رساله،سند روشنی است بر وابستگی خانه هنرمندان به هنرمندان هوادار برهنگی و استکبار جهانی.
- جاسازی ماهرانه چند صد قبضه خودکار و دوهزار عراده ورق و پانصدوچهار دستگاه روان نویس در دفتر مکان مذکور.همچنین وجود چند دستگاه رایانه و تبادل اطلاعات از طریق سایتهای معلوم الحال،از سوی ناظران عینی گزارش شده است که احتمال دست داشتن نامبردگان در انقلاب مذکوررا تقویت می کند.
- برگزاری جلسه"نقد فضاهای شهری"از سوی جامعه مهندسان معمار ایران .شرکت کنندگان در این نشست،به طور علنی کلیه فضاهای شهری را زیر سوال برده اند و در همین راستا،به طرح نظریات براندازانه و بنیان کن از بیخ دست زده اند که این امر،از ابعاد هولناک توطئه های صهیونیستها در خانه مذکور پرده برمی دارد.
- برقراری تعاملات گوناگون با جریان ماموران مخملی،در پوشش فعالیت های فرهنگی از جمله فروش ساز در فروشگاه باصطلاح محصولات فرهنگی در محل خانه هنرمندان.بنا به گفته ناظران آگاه،درازی دسته سازهای مذکور،به حدی است که از فاصله دور نیز مشاهده می شود.
- تبلیغ آثار و اندیشه ای سیاه هنرمندان هوادار برهنگی،اروتیزم وسکس،از جمله آناآخماتووای معلوم الحال که از جاسوسهای انگلیس در جنگ جهانی دوم و بنیانگذار فرماسیونری با کمک تقی زاده و حاجی بابای اصفهانی در جزیره هرمز بوده است.
- تخریب مذبوحانه دیوار اطراف خانه هنرمندان در دولتهای پیشین در راستای تخریب نمادین دیوار بی اعتمادی در برابر آمریکا و غرب و جخصوص فرانسه و شخص سارکوزی.
-پوشانیدن نمادین سالنهای متعدد خانه هنرمندان با پرده های مخملی.کلفتی پرده های فوق به حدی است که امکان درز کردن آفتاب حقیقت و نور هدایت بر ذهن حاضران،به حداقل برسد.
لازم به ذکر است که موارد فوق،بخش کوچکی از پروژه سیاه انقلاب مخملی در خانه هنرمندان است و بقیه فازهای این پروژه معلوم الحال،بزودی توسط پژوهشگران متخصص کشف کودتاهای مخملی،افشا خواهد شد.