May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

روزی،روزگاری گوجه فرنگی
January 25, 2007


نوشتن در باره سوژه های مستعمل و پیش پاافتاده ای(!) مثل گرانی هم از آن کارهاست!مطلب حاضر،نتیجه تلاش راقم سطوردر این زمینه است برای ماهنامه گل آقا :
در زندگی،گرانی هایی هست که مثل خوره،روح و جسم و جان را به سرعت در ملائ عام می خورد و می تراشد.این گرانی ها را نمی شود به طنز کشید.چون عموما عادت دارند که این پدیده را جزو اتفاقات عادی بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد،به او ایراد بگیرند که:"چه موضوع دم دستی و مبتذلی!"
آیا خانم اصغرپوردر ماهنامه گل آقا هم وقتی امروز به او گفتم مطلبم در باره گرانی است و او گفت:"آها!"،این حس را در مخیله اش نمی پروراند؟ آیا این تکرار و نوشتن مکرر در باره گرانی،یک ابتذال و یک دور و یک تسلسل نیست؟آیا صحبت از مسایل پیش پا افتاده زندگی مردم از قبیل نخود و لوبیا و عدس،مرا با دنیای خارج،دنیای رجاله ها مربوط نمی کند و از دنیای آدمهای اثیری و رولان بارت و کی یر که گارد و اخلاق نیکوماخوس دور نمی دارد؟
در دنیای سوژه های طنز،برای چندمین بار گمان کردم که در زندگیم یک شعاع آفتاب درخشید و یک موضوع دندان گیر دستم آمد که بتوانم مطلب این ماه را جفت و جور کنم.اما افسوس،این شعاع آفتاب نبود،بلکه فقط یک پرتو گذرنده،یک ستاره پرنده بود که به صورت چند تا اظهار نظر و تحلیل ماورائ بشری احمدی نژاد بر من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه،شروع به نوشتن کردم،ولی دیدم افسوس که همه اش مزخرف و چرند و در ردیف مطالب تکراری نشریات زرد و یا عوام پسند است.من،سه-چهار هفته بود که می دانستم گوجه فرنگی کمیاب است ودر مغازه ها(بجز آنهایی که اطراف خانه رییس جمهورند) تا کیلویی 4300 تومان هم خرید و فروش می شودو سالاد را با لبو می خوردم.پس چطور می توانستم چشمانم را ببندم و فراموش کنم که مردم باید گوجه فرنگی بخورند و یا سقفی داشته باشند که بتوانند کپه مرگشان را زیرش بگذارند ؟چطور می توانستم مثلا از اندام اثیری کسی بنویسم که احیانا روزی باد او را با خود برد؟چشمم را که می بستم،گوجه فرنگی و بادمجان با همه سوراخ-سنبه هایش پیش چشمم مجسم می شدو فشار آن را روی دوش خود حس می کردم:گوجه فرنگی و بادمجانی که ممکن است مردم در دوران قدیم آن را خورده باشند.در تمام هستی خودم شور و شوق سرشار و مفرطی حس می کردم.یک جور ویرم گرفته بود که راجع به قیمت مسکن و ارزاق عمومی بنویسم. می خواستم این موضوعی را که این همه دستمالی و دستکاری شده بود،من هم دستمالی و دستکاری کنم.یک گزارش فرضی از یک نویسنده ونزوئلایی نوشتم و در آن،پشت و روی پرده گرانی ها را کاویدم.با این مطلع:
-محمود-الف،مرغدار 54 ساله تهرانی طی گفت و گو با خبرنگار ما،وجود گرانی را در ایران تکذیب کرده،و می گوید که ریشه همه مشکلات ما، به مدیریت نامناسب قدرتهای بزرگ برمی گردد.وی از تخم افتادن مرغها و ورشکستگی صنعت مرغداری در ایران را توطئه امپریالیستی می داند و اعلام می کند که با کنترل جمعیت مخالف است.
باید همه اینها را توضیح بدهم تا امر بر من مشتبه نشده باشد.آیا همان گونه که رییس جمهور در یک ساله اخیر مدام گفته است ،در کتش جیبی است که اسامی زالو صفتها و ویژه خواران و رانت خواران و مفسدان اقتصادی و محتکران آمریکایی پشت پرده و دستهای پنهان،درآن است وبه طور شفاف آنها را افشا خواهد کرد؟آیاهمان گونه که به سخنگوی دولت الهام شده است،شاخص قیمتها،سیر نزولی دارد و نرخ تورم تک رقمی است و گرانی شایعه است و اوضاع امن و امان است؟!در این صورت،تکلیف جیب رییس جمهور چه می شود؟!آیا ممکن است که این گرانی،یک توهم،یک خیال،و یک رویا باشد که در صف اتوبوس و مترو به سراغ آدم می آید؟آیا ممکن است که این وهم،این خیال،این عامل استکباری،این فرشته عذاب(چون نمی دانستم چه اسمی رویش بگذارم)یک زندگی دوگانه داشته باشد؟وجود داشته باشد ولی در عین حال وجود نداشته باشد؟یک سایه لرزان،یک سایه سرگردان که به گفته رییس جمهور و مشاورانش، از دولتهای پیش به یادگار مانده است و ثروت اندوزان و صاحبان ثروتهای نامشروع دولتهای پیش از طریق پیامهای کوتاه و روزنامه ها،شایعه وجود آن را مثل افسانه های دیو و پری روی زبانها می اندازند؟بعد این ترانه را که در یک مسافرکش شخصی شنیده بودم،زیر لب زمزمه کردم:"بگوبگوکدوم خیابونه/که منو به تو می رسونه..."آیا این ترانه بی ربط،برای دامن زدن به ابتذال مجسم این گزارش به ذهن من نیامده بود؟پیش از این که کار به جاهای باریکتر بکشد،سعی کردم آن چه را که به نظرم می آمد،بنویسم.میان چهار دیواری اتاقم روی ورق مطالبی را می نوشتم و خط خطی می کردم:
-همه چی از اونجا شروع شد که مهندس زمانی،این مرتیکه بساز-بنداز ،اون خونه مبلی رو مفت از چنگمون درآورد و این آپارتمان رو انداخت بهمون...
آیا من این جمله را از فیلمی کش رفته ام یا این که هامون از مخیله ام سالها پیش آن را دزدیده است؟گرم نوشتن بودم که یک مرتبه زنگی در گوشم طنین انداخت.رفتم در پستوی تاریک اتاق،هر گوشه را وارسی کردم تا شاید بتوانم صدا را تشخیص دهم.ناگهان نگاهم به بالای رف افتاد.گویا به من الهام شده بود،موبایلم بود،آن را برداشتم و پیام کوتاهش را خواندم .نوشته بود:"بدین وسیله به حضرتعالی اطلاع داده می شود که احتمال دارد قیمت اجناس بالا رفته و مسکن 7/17درصد گران شود."در این وقت از خود بی خود شده بودم.مثل این که من این پیام کوتاه را قبلا می دانسته ام.رنگش،بویش،حروفش،همه به نظرم آشنا می آمد.آیا این،همان پیام کوتاهی نبود که مشاور رییس جمهور گفته بود ریشه گرانی هاست و از سوی دستهایی ارسال می شود که می خواهند به ثروتهای عمومی چنگ بیاندازند ؟در این صورت من،می توانستم با یافتن سرنخهایی از چنگهای مذکور،آنها را برا ی اظهار نظر تخصصی،به انگشت نگاران اداره آگاهی بدهم تا در جیب رییس جمهور بگذارند.قلبم ایستاد،جلو نفس خودم را گرفتم.ترسیدم نفس بکشم و آن پیام،آن سند،مانند ابریا دود ناپدید شود.(چون می دانستم شرکت مخابرات است و اعتبار ندارد.)یادم آمد چند وقت پیش به دفتر یکی از نشریات رفته بودم . آنها داشتند آنجا نقشه می کشیدند که اجناس را گران کنند،توطئه ای که بعدها توسط سخنگوی دولت کشف شد.برای اولین بار در زندگیم احساس ادراک ناگهانی تولید شد.من که چیزهایی راجع به علم اقتصاد و ریشه های گرانی کالاها شنیده بودم،دریافتم که تئوریهای علم اقتصاد،همه اش کشک است.من که شنیده بودم برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های جاری و افزایش حجم نقدینگی توسط دولت و اقداماتی از این قبیل ریشه گرانیهاست،دستم آمد که اینها همه اش حرف مفت است.
در این دنیایی که رییس جمهور انقلابی ایران و ونزوئلا با هم صندوق راهبردی دو میلیارد دلاری برای کمک به افکار انقلابی کشورهای دیگر تاسیس می کنند،آیا ممکن نیست گرانی یک وهم باشد؟!یادم آمد این را ابتدای مطلب هم نوشته ام.بی اختیار زدم زیر خنده.خنده عمیقی که معلوم نبود از خواندن کدام بخش از این مطلب سراسر وهم و خیال ایجاد شده است...دو مگس زنبور طلایی پشت پنجره پرواز می کردند و لوله اگزوز یک تریلی هیجده چرخ در مغزم صدا می کرد و همه چیز پشت دود سفیدی پنهان بود.
فکر کردم شماره بعد،راجع به موضوع مبتذل و نخ نما و تکراری آلودگی هوا بنویسمنظرات (10)

:)) با این ترفند مقدماتی که به کار بستین اصلا به نظر نمیاد که به قول خودتون در مورد یه موضوع دمده طنز نوشتین! در واقع به نظر من این پست شما یه پست طنز فوق العاده است در زمینه موضوع داغ و جنجالی ( گرانی دمده)! خودم گیج زدم!

* کیست مرا یاری کند *

(بخشهایی از وصیتنامه امام حسین (ع) ):
هدف من ... امر به معروف و نهي از منکر و خواسته ام از اين حرکت، اصلاح مفاسد امت و احياي سنت و قانون جدم، رسول خدا(ص) است. پس هر کس اين حقيقت را از من بپذيرد راه خدا را پذيرفته است و هر کس رد کند( و از من پيروي نکند) من با صبر و استقامت( راه خود را) در پيش خواهم گرفت .... برادر! اين است وصيت من به تو و توفيق از طرف خداست، بر او توکل مي کنم و برگشتم به سوي اوست.

سلام خواهر خوبم
بدون اجازه اما با افتخار شما را به پیوندهای محمل شکسته افزودیم
موفق باشید

دنيا ديگه مثل تو نداره؟!

امشب دور از نينواي تو در کنار تو هستم من
و همان آتش بلند
آن آتشي که در دل پروانه ها فتاد .
دارد در دل من شعله مي کشد....
من هم دارم در کنار تو مي سوزم
اي شمع
اي شعله
اي پاک تر زآب
اي روشن تر از خورشيد نينوا.....
سلام
فرارسيدن ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني را خدمت حضرت بقيه الله الا عظم و همه عاشقان مکتب عشق و ايثار تسليت و تعزيت عرض مي کنم
التماس دعا

سلام بر رویا صدر (بی بی گل ) عزیز
خیلی وقت بود که ایناینجا نیومده بودم ولی الانه که اومدم و مطلبت رو خوندم کلی خوشحال شدم یه جورایی حرفای دل من و فکر کنم خیلی های دیگه رو درباره سیاست های غلط دولت فعلی گفتی ازت ممنونم
بازم منتظر نوشته های جسورانه و زیبات هستم
آپدیت کردی خبرم کن
در ضمن یه سری هم به من بزن آپدیت کردم.

سلام
مرغدار رو خيلي خوب اومدين ...
(ميلم رسيد؟!)

سلام
مطلبتان زیاد نبود نخواندم چون حسش نبود الان بخوانم فی الحال کارتان دارم می خواهم کار بزرگی را شروع کنم که فکر می کنم یک خدمت کوچک است به دنیای طنز و می خواهم از راهنمایی شما کمک بگیرم لطفا ، خواهشاً و ملتمساً ( توی عمرم انقدر التماس نکردم ) با من تماس بگیرید یا بگید من با شما چطور تماس بگیرم البته زنگ بزنید و بگویید.
09126465250
مهدی صالحی - کارمند عدلیه

م:

سلام
...............
می دویم سریعتر از عقربه های ساعت...
آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
...............
رســــــــــــــــــــــــد زهر کرانه این ندا به مـــــــــــــــــــــا !
برادران و خواهران چـــ(هـــــ)ار پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا !
پرندگان دردمند مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــتلا !
قدم به پیش ای گروه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینوا !
کنید واژگون اساس آدم دو پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا !
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا ! هــــــــــــــــــــــــــــورا ! هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا !
..................
(»جورج اورل» از کتاب قلعه ی حیوانات! )
ممنون
و مــــــــــــــــــــــــنتظرم

«خاک من» به روز شد!

حاج محسن:

سلام
اول اینکه ایمیل آپدیت شدن سایتتون بعد از 2 ماه امروز به دست من رسید (قبلاً همیشه هروقت آپ میشد ایمیلش میومد)
دوم اینکه خدا رحمت کنه صادق هدایت رو که اگه زنده بود به جای بوف کور همینا رو مینوشت !!!