May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

دل ِ سرگشتۀ توپ،فراپیش ِ زمین ِ جان!
June 20, 2008

وقتی حملۀ بازیکنان تیم فوتبال ایتالیا روی دروازۀ رومانی و نمایش نقطۀ کرنر از سوی داور،توسط برخی دوستان و اساتید معظم گزارش شود:

یک محمد صالح علا: یکان یکان ِ بازیکنان ِ جان ِ تیم ایتالیا،با هم زلف گره می زنند و قشلاق می کنند به مرغزار جلوی دروازۀ رومانی. داور ِ جان با دلبری،نقطۀ کرنر محترم را نشان می دهد. یک چکّه از تصاویر ارسال بلند توپ را از این شبکۀ محترم می بینید.

یک امید مهرگان: بازیکنان ایتالیا،به نظر می رسد به قول آدورنو،"خودشان را کنار می کشند " و به عنوان پراکتیس یا کنشی قائم به ذات،با پاسکاری کردن و در درون پاسکاری کردن ،میان ِ پاسکاری در گوشۀ چپ وعدم پاسکاری در گوشۀ راست یا پاسکاری در عین امتناع از پاسکاری یا به زبان بینامتنی،ایجاد تفاوت در درون ِ پاسکاری ِ درون ِ زمین در واریاسیونهای نقطۀ کرنر،توسط داور قابل صورت بندی است،یک تم واحد از تصاویر توپ به عنوان یک ابژۀ ارسال در رویکرد به دروازۀ رومانی.

یک فهیمۀ رحیمی : بازیکنان دلفریب ایتالیا،پاهای بی قرار خود را به دل سرگشتۀ توپ زده و آن را به قلب آتشین و زخم خوردۀ دفاع تیم رومانی پرتاب می کنند ولی توپ،در آغوش دروازه آرام نمی گیرد و بر تیر دروازه بوسه می زند.آن داور سرگشته،دستور می دهد که توپ را از سینۀ غمناک دروازه بیرون بکشند و از نقطۀ کرنر،بر بستر سبزگون شبنم ناک زمین درازش کنند تا با ارسالی بلند،چون شمعی فروزان در آسمان تلوتلو بخورد.

یک پارسی نویس سره : پاسی شگرف در سامانۀ زمین،توپ را فراپیش دروازۀ رومانی قرار می دهد،که از آمیخۀ "روم" و "آنی" برساخته شده است.داور،چونان گرز گران،نقطۀ کرنر را فرایاد می آورد تا با شوتی نغز، توپ تا آن طرف دروازه پاییده شود و پایه ور و نابیوشان،در دروازه،کاشانه بجوید.

یک یوسفعلی میرشکاک : حضرات تیم ایتالیا،هردود کنان ،با حرکات پرت و پلا،می افتند به جان توپ و پاهایشان جگر گلاویز شدن با آن را دارد چون ذاتشان رادیکال است.حالا حضرت داور،نقطه کرنر را نشان می دهد و یک یالقوزی از کنار زمین توپ را پرت می کند و توپ با شلتاق،در عرصۀ نمادین سوراخ نفس امٌاره،به ذات تیر دروازه می خورد.

یک مسئول خیلی مردمی : من همین جا ازهمین تریبون به خیل عظیم دریای پهناور شما مردم مشتاق مسابقات فوتبال،اعلام می کنم که پاهای پیدا و پنهان مافیای ایتالیا،دروازۀ رومانی را مورد هجوم قرار داده است تا بحران کاذب ایجاد کرده و شرایط خوب زمین را به کام شما مردم عزیز تلخ کند.خوشبختانه دانشمندان و مخترعان جوان و کوشای داوری،سوتی را اختراع کرده اند که به راحتی می تواند صدا بدهد .نیروهای مافیایی بدانند که هر چه توپ شوت کنند،به همت والای همین داوروهمین بازیکنان و همین زمین،به تیر دروازه خواهد خورد.

یک کارشناس اصلاح طلب : در فراگرد پاس ایتالیاییها،یک رویکرد تهاجمی به نمایش گذاشته می شود که کنشگران رومانیایی سعی در مهار کردن آن دارند.به نظر می رسد حضور حداقلی رومانیاییها جلوی دروازه و شرکت آنها در یک بازی غیر رقابتی،با سوت داور و نمایش تمامیٌت خواهانۀ نقطۀ کرنر،تشدید شود و به پایین آمدن مشارکت بازیکنان در پاسکاری و حتی پرتاب اوت و بازتولید شکست یا حداکثر تساوی در روابط گفتمانی زمین منجر شود.

یک فیلمساز کارشناس سعدی و حافظ و حنظلۀ بادغیسی :
تو
پ شوت

میشود از سوی...

سوت سوت سوت

(چاپ شده در ضمیمۀ آخر هفتۀ اعتماد)نظرات (52)

سلام
از حضور گرم شما ممنونم
من از خواننده های همیشگی طنز نوشته های شما هستم.
شاد وپاینده باشید.

بی بی گل جان! سرتاپایت گل و شیرینی و باقلوای دلربا! از شما توقع نمی رفت که کلبه محقر مکبر این جانب پرفسور بی پروبال خوش پیله را با تشریف فرمایی خود مجلل و منور و مفتخر کنید! چه کسی باعث این زحمت شد؟ آخه هم درد سر خود را زیاد کردی و هم طمع و توقع این عبد ضعیف خوش پیله را! ما این روزها در بدر با تهدید و رشوت و غیره در صدد تلاش مذبوحانه لینک آویختن خود می باشیم! به هر نحوی از نحوهای مشروع و غیر مشروع! متوسل می گردیم تا این غرض حاصل گردد! نگردد می گردانیم! نلیکانی خود را میلینکانیم تا مجبور شوی بلینکانی! درسته پارتی شما کلفته ولی ما از سابق پاچه خوار شما و این آبدارخانه و شاغلام شما بوده ایم و تولد مجددش هم مبارک باد داده شده! پس چاره این درد عشق لینک بازی ما را بکنی یک جانداری را از مرگ حتمی نجات داده ای و الا...

سلام
با کاریکلماتورهای تازه بروزم.
۱۱ـ برای اینکه حرفهایم بودار نباشد ، قبلش مسواک میزنم.
شاد وپاینده باشید

farideh:

محشر! زنده باد! با حال بود خیلی.

خیلی خوشم اومد. مخصوصا از فهیمه رحیمی و صالح علا.واسه همین نسخه چاپی روزنامه اعتماد رفت تو آرشیو مجلاتم!

مسعود:

اون مسئول خيلي مردميش خيلي خوب بود. لطفا زمانشم بيشتر كنيد. فقط مواظب باش يه وقت به عاقبت مسيح علي نژاد گرفتار نشي ، كه ...

سلام
مطلبت خيلي عاليه,حرف نداشت
همچنين سايتت
بازم بنويس
لطفااز وبلاگ واهم بازديدكنين
ممنون

سلام بر بی بی گل واقعاً گل

غرض عرض ارادتی بود و استفاده مبسوط که حاصل شد

خدا عمرتان بدهد خانم!
خیلی حال داد...
الان تازه نفس م جا اومده از بس ریسه رفتمو بریدم از خنده... رحم کنید به حال ما جوان ها... این طور پیاز داغ ش را زیاد می کنید بلا به دور یک بلایی به سرمان می آید خون مان می افتد گردن تان ها... گفته باشم!

كا خيلي عالي بود . ولك . مو حظ كردوم . خيلي قشنگ نوشته بودي . موفق باشي
في امان الله

داشتم فکر میکردم یک نفر چقدر میتونه اطلاعات عمومی داشته باشه ... خاله ترکوندی ها !!! از هر چیزی که میشه فکر کرد یه چیز خفن مینویسی ... هنری ... اجتماعی ... سیاسی .... فرهنگی ... ایندفعه هم ورزشی ...
مثل همیشه باحال بود ... مخصوصا یک مسئول خیلی مردمی ...
موفق باشید ...

ح:

سلام خانم صدر
ايميلمو خواسته بوديد كه بعد ميدم خدمتتون .امري داشتيد فعلا با اين شماره ميتونم در خدمتتون باشم.
09352689499

سلام. عالی بود... خوبه هنوز اینجور نوشته ها پیدا میشن...

عالی بود
بابت ایمیل دیروزتان و حسن نظرتان نسبت مطالب وبلاگ اینجانب ممنونم.رضایتنامه را نیز امروز به شماره ای که گفته بودید فکس کردم

با اينکه فوتبالي نيستم ولي خريدار طنز فوتبالي هستم.
شوت هاي طنزي تان چند تا گول در پي داشت.

سلام خانم صدر
با کاریکلماتورهای جدید به روزم.
۲ـ طناز ترین آدمها طنز نویسان هستند.

سلام خانم صدر
با کاریکلماتورهای جدید به روزم.
۲ـ طناز ترین آدمها طنز نویسان هستند.

السلام علی ام الورده !
حال یا شیخ کهنسال حقیقتا در رده ی این بزرگان نگنجد یا از نظر شما در این حدود نیست لیک نظر ما اینست
توپ را شوت کرده آن رند از بلاد ایتالیا
گل نشد لیکن بخورد ، بر تیر تیم رومانیا
داوری جاهل ز اسرار سخن ، سوت بزد
پس اونا توپ رو بکاشتند تا زنند کرنر به اینا !
------------------
در مورد پست پایینی که به علت امتحاناتم باعرض پوزش دیر رسیدم بهش
چون سفر در پیش آمد از خوشی در جنب و جوشم
چند دست بر روی هم البسه ی گرم بپوشم
می رم تا کربلا هر طور شد عیبی نداشت
کفترم با رادیو حتی خیار ، را بفروشم

سلام استاد صدر
واقعا عالي بود. بخصوص همه مواردش!

قسمت صالح علا خیلی جالبتر بود و از اینکه به من افتخار دادی و به وبلاگ محقر من سر زدی ممنونم

دوست گلم علاقه ای به فوتبال ندارم ولی نوشته های تو همیشه شیرین و خواندنی ست

کار/ گاه دلتنگی هم دارد...
.
با یک تریبون آزاد در وبلاگم پیرامون همه اتفاقات اخیر به روز هستم
.
با یک دوچرخه دور خودم چرخ می خورم
آه ای خدای بیشتر از حد دروغکی
[ گنجانده ام جهان تو را در تصورم ]
و البته با شعری جدید به نام کیهان بچه ها
( جواب چیستان های مطرح شده در شعر را اگر پیدا کردید برایم کامنت بگذارید)

من كلا با شوخي با اين كيارستمي حال مي كنم !!!!!

گزارش هاي باحالي بود. دست شما درد نكنه. كلا از مطالب وبلاگتون خوشم اومده.

سيد رضا علوي:

سلام
از مطالبتان لذت بردم . ايميلي از شما دريافت كردهام كه ميخواهيذ يكي از طنزهاي حقير رادر كتاب تحقيقي خود بياوريد. منت سر ما ميگذاريد. جهت استحضار بنده در مطبوعات محلي تبريز هفته نامه آذر پيام و روزنامه سرخاب مطالبم را ارائه ميدهم و مجبور به رعايت قانون مطبوعات هستم.شايد اگر تنها وب بود شايد راحتر مي نوشتم .نامهاي را كه خواسته بوديد برايتان ارسال كردم .

سلام
روزتان مبارک

مادران روزتان مبارک باد... غم و درد از وجودتان دک باد
هدیه هایی که می شود تقدیم... به شما، عاشقانه وتک باد
شادی و شورتان همیشه زیاد... غمتان هیچ یا که اندک باد
هرچه بدخواه در جهان دارید... مشت ما ن بردهان وبرفک باد
.................
.................

خيلي بسيار زياد خوب بود.

salam
:)

گویاقبلااین پست رودیدم وچیزی هم نوشتم...چیزی نمی مونه مگردعوتی دوباره و...سلامتی

عالی بود خیلی
خیلی عالی بود
بود عالی خیلی

با سلام
مطلبتون مثل هميشه متفاوت و زيبا بود مخصوصا تقابل يك مسئول خيلي مردمي با يك كارشناس اصلاح طلب!

فكر كنم نوشتن كامنتي با آدرس ايميل بهترين جواب به كامنتتون باشه.

نسیم:

مثل همیشه زیبا مثل همیشه دوست داشتنی

فاطمه:

خانوم! این محمد صالح علاش خیلی توپ بود...
یه کم سریع تر مطلب بگذارید خواهشا...

بسیار نغز و گرانمایه بود این متن. مخصوصا آن سعدی شناس و حافظ شناس معروف.

سلام
خانم صدرخبر گزاری ما برای جوانان است
که به کمک اشخاص توانایی مانند شما نیاز دارد اگر تمایل به همکاری بااین نهاد که وابسطه به ریاست جمهوری می باشد را دارید با این شماره 5067440 0912 تماس بگیرید
همکاری شما باعث خرسندی واحد طنز مجموعه می گردد
مالکی

با درود:
طنز نوشته های دلنشین تان را در مجلات طبی دیده بودم و امروز سعادتی نصیبم شد که تصادفا از طریق وبلاگ یکی از دوستان به نوشته هایتان دسترسی یافتم.
قلمتان توانا که خوب مینویسید و بسیار هم خوب.
همه آنچه را که نوشته بودید خواندم و بر شیوائی نوشته هایتان بیش ازبیش ایمان آوردم.
شاد باشید و همواره موفق.

سلام
من فرم رضایتنامه را به میلتون!!سند!کردم.
لطفا سوال من را هم جواب بدید.
با تشکر!
راستی
این مطلب هم خیلی جالب بود
مخصوصا قسمت صدرش!!

خیلی باحال بود، قسمت صالح علا مخصوصا.
به این فیلم ساز و پارسی نویس سره هم که همیشه گیر میدی!
من یه چیزو متوجه نشدم: تو قسمت فهیمه رحیمی توپ وارد دروازه شد یا نشد؟!

صالح علا رو بیشتر از همه دوست داشتم

از بابت لينکي که به مطلب من داديد ممنونم حتما روی اين قالب کار ميکنم

خران دو عالم با آنچه گذشت...!

omid:

salam
mamnonam ke be photobloge man omadin
rastesh dar morede mahale negahdari parcham etelaee nadaram
age etelaati yaftam hatman
to photoblog mizaramesh
bazam behen sarbezanin

حالا یه سئوال؟ این که بیست و اندی نفر آدم نزدیک دو ساعت دنبال یه توپ راه بیفتند و چند میلیارد آدم بیکار و بی درد آنها را تماشاکنند و از روی مبل و میز و صندلی هورا بکشند و سرو صورت و جاهای دیگرشان با رنگهای مبتذلی چیزی بیآلایند...و کارهای بی درو پیکر دیگر انجام بدهند اصولن حلاله...حرامه؟به کسی چیزی نمی ماله؟

بروز نمي شيد؟

با درودی دوباره
مقدمتان گرامی . بر من منت نهادید. افتخاری ست برایم که نویسنده توانائی چون شما دست نوشته های نا فابل مرا میخواند.س÷اسگزارم و امید اینکه این افتخار دائمی باشد.
برایتان شادی و سلامتی آرزو میکنم.

سلام
با چند کاریکلماتور به روزم.
شاد و پاینده باشید[گل]

salam weblog e khoobi dareed

در زمین که غوغا می کنند

با اجازه بزرگترها

کتاب‌های بی مرز
اندیشه هایی هستند که در همه جا و بر هر ذهنی جاری‌اند....
.................
شاد باشید

سلام وبلاگ قشنگی داری.
پیش من هم بیا.
لینک من هم میذاری؟