May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

افلاطون،زنان واینترنت در هزاره سوم!
October 31, 2006

سمینار"زنان و اینترنت در هزاره سوم"نه تنها بد نیست،بلکه خیلی هم خوب است و دوستان بجای این که مطلب اعتراضی بنویسند و پتیشن امضا کنند،بهتر است در راستای اهداف متعالی سمینار،راهکارهای آموزنده ارائه بدهند،یعنی همین کاری که ما کردیم و بدین وسیله از سمع و نظرتان می گذرد:

نمایشنامه آموزنده در هزار و یک پرده:
افلاطون،زنان و اینترنت در هزاره سوم
.......................................................
روز – داخلی – آکادمی افلاطون.
افلاطون(توی سرش می زند)– ای داد ! ای بیداد!ای هوار!دیدی چه خاکی توی سرم شد؟!...
سقراط (پیش می آید) - ای افلاطون...پیش تر بیا و بگو تو را چه شده است که اینچنین پریشان احوالی؟!...
افلاطون – ای سقراط حکیم!چه بگویم که دست روی دلم نگذار.
سقراط -- و تو ای افلاطون!می دانی که دست چیست و دل چیست؟آیا تو به بار معنایی واژگان آگاهی؟!...
افلاطون – و تو ای سقراط!برو که هوراس روزیت را جای دیگر حواله کند که من امروز هیچ حوصله دیالکتیک سقراطی را ندارم...بیچاره شدم رفت پی کارش .می خواستیم برویم مدینه فاضله...ولی تا خرخره رفتیم توی کثافت...(آنگاه افلاطون راجع به برخی مسایل حرفهایی می زند که برشمردن آنها،سطح نمایشنامه را تا سرحد یک اثر سخیف یا دست کم آثار ر-اعتمادی پایین می آورد).
سقراط – ای افلاطون!پیش تر بیا و به پرسشهایی که می کنم پاسخ بده...آیا تو از مضرات اینترنت و تاثیرات آن بر جامعه زنان غافل بودی؟آیا نمی دانستی که اینترنت نیز مانند سایر فن آوریها،جنبه های مختلفی را دارا می باشد که از کاستی ها و آسیبهای زیادی برخوردار است و تبیین متدهای علمی متناسب با فرهنگ دینی و نیازهای بومی در استفاده از آن لازم می باشد؟
افلاطون – و تو ای سقراط! چه حرفهای وزین و سنگینی بلدی که در قوطی هیچ عطاری یافت نمی شود. به خدایان دایمونی سوگند که نمی دانستم چه خبر است.حالا می بایستی از کجا می دانستم؟!...راست بگو که این حرفها را از کجایت درآورده ای؟!
سقراط – عفت کلام داشته باش و گوش فرا ده . اینها همه از افاضات برگزار کنندگان سمینار"زنان و اینترنت در هزاره سوم"است که اینترنت را در رابطه با جنبه های مختلف بانوان کالبد شکافی کرده و در رابطه با تبیین علمی و موشکافانه چالش ها و تهدیدهای اینترنت،برنامه های مناسب مقابله ای را مهمترین راهکارها در این رابطه و رابطه های دیگر دانسته اند و نسبت به جنبه های منفی آن هشدار داده اند.
افلاطون(سرش را می خاراند) – فی الواقع من که عقلم قد نمی دهد...عجب آدمهای فرزانه و فرهیخته ای هستند اینها...چنین می نماید که اکتشافات عظیمی کرده اند و فن آوری ارتباطات را در رابطه با حفظ نوامیس و شئونات زنان و تحکیمات بنیان خانواده غنی سازی نموده اند و چه خوب کاری کرده اند و در رابطه باتدوین متدهای علمی مناسب راهکارهای مقابله ای عنقریب گامهایی برخواهند داشت که زئوس نیزاز برداشتن آن دچار جابجایی مهره کمر خواهد شد...
سقراط – فرزانه مردا که تو باشی...حالا اگر اینترنت از این هم محدودتر شود چه خاکی به سرمان کنیم؟
افلاطون – فرزانه مردا که خودت باشی...اگر هم محدودتر شود،برای ما نیست،لابد برای زنان است که به وظایف اصلیشان که زاییدن شیران نر است برسند...حالا برو مرخصی تا ما هم به کار و زندگیمان برسیم...
(همسرایان می خوانند:چشمها را باید بست...هیچ جوری نباید دید...)نظرات (10)

مین گوجه ای:

سلام
بی بی گل نازنین
کی گفته زن شریک عمر مرده مگر زن میگنه تخم دوزرده
خیلی هم دلشون بخواد که نون وآبشون را در اسلام اونم بطور نفقه واجب کردن اصلا گر بمیرد زنی از قبر او روید گلی گربمیرند زنان دنیا گلستان میشود
من نمیدونم این جماعت نسوان از جون این جامعه ومردا چی میخوان
این همه آزادی این همه اعتبار این همه امتیازات جور واجور بس دیگه بازم کمه
بابا خفه شدیم دیگه از دست خانمها
اتوبوسشون را جدا کردیم
متروشون را جدا کردیم
تومدارس که دختران پسران کردیم
تو دانشگاه سلف جدا کتابخانه جدا بخش کامپیوتر جدا اصلا همه چیز را زنانه مردانه کردیم که بابا مبادا تماس فیزیکی صورت بگیره که نعوذبالله چها نشود
باز چی میخواهین
هان میگین که مردا متمدن شدن و آدم شدن و مثل اعراب بدو دیگه بزنها حمله و تجاوز نمیکنن و دیگه آقایون درخواست هر کاریشون را با احترام و محترمانه در عین صفا و صمیمیت از شماها میخوان
میگین این کارها مال 2006 نیست میگین در طول تاریخ زنان ایران پای به پای مردان در ساخت این کشور بودند مثل گردآفرید یا سایر زنان بزرگ
غلط کردین من تو دهن این زنان میزنم من خودم زن تعیین میکنم
نخیر کور خوندین مرد مرد است سال 661 یا 2006 ندارد مسائل جنسی کماکان بقوت خودش باقیست پنبه و آتیش را کنار هم نمیذارن
بیخود کردین مثلا در این 1400 سال چی شده که شماها فرق کردین
زن زنست باید باغ گلستان باشد برای مرد که آقا از هر در خواست وارد شود و هر چه که مرد گفت باید بگه چشم
واسلام
شما هم بی بی خودت را خسته نکن
تا زنان نخواهند بگن که مردا با 1400 سال پیش فرق کردن و وقت صحبت کردن با مرداها بجای مثل آدم حرف زدن کرم ریختنشون را کنار نگذارن و این همه آرایش و رنگ مو مصرف نکن و واقع بیان تو اجتماع و هر جای دیگر بدون این اداهای ناز نازی زنونه این جامعه و امثال من دیونه درست نمیشیم

منظور افلاطون از کار و زندگی در آخر چی بود؟!! حالا برو مرخصی تا ما هم به کار و زندگیمان برسیم !! ( نکنه رئیس جمهور اونا هم گفنه دو تا کمه!!) ... در ضمن من که نفهمیدم نظر مین گوجه ای چه ربطی به افلاطون داشت!!

Kheili mamnoon ke be man sar zadid.zemnan omidvaram seminar zanan va internet dar hezare dovom!!!! ham be zoodi tashkil beshe.choon man yeki ke kheili delam mikhad bedoonam ke anmoghe zanan ba internet che mikardehand.

مین گوجه ای:

به حاتمی
آخه فیل سوف
دانا
باهوش
نمیدانی مزراط اینترنت چی برای خانوما
اینها دستشون از صیغه کردن خواهر مادرمون تو دوره رضا شاه کوتاه شد با کار مرحوم داور که ثبت احوال ساخت
الان این افلاتون ها را دیگه کسی تحویل نمیگیره چه برسه که صیغشون بشه
مزراط اینترنت دیگه قوض بالا قوض برای ایناست
اینها اونجاشون که درد میکنه را نمیگن
برو فیلم مداح هلالی را ببین کمی بهتر میفهمی
که آنکار دیگر میکنند
دیوجانوس این دوران

سلام. با مطلبی تحت عنوان « ترفند های زبانی در غزل پست مدرن ( بخش اول : در واحد واج )» و یک شعر به روزم و منتظر نظرات ارزشمند شما ...

علی مرسلی:

سلام بی بی گل عزیز

از بابت گوشه سمت جپ بالای صفحه ممنون!
افتخاری بود که توسط بی بی گل رویت شد

سلام عليكم
اي كاش كمي از جايگاه فيلتر شكن هم در انديشه ي اين دو فيلسوف سخن مي گفتيد و هم چنين رابطه ي آن با زنان
پاينده باشيد

و محدود کردند و محدودشان کردیم. همانا که ما از بهترین محدود کنندگانیم!

سلام
من تازه واردم
متنت خوشگل بود
اما نمی دونم چه جوری دوستام و اینجا اد کنم ؟

سلام و درود
از توجه ويژه نسبت به موضوع همايش متشكرم
طنز زيبايتان هم خواندم..........
اميدوارم شاهد نقد منصفانه همايش و فعاليت دبيرخانه باشم
برايتان آرزوي موفقيت دارم.