December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

قانون های گذر از"بزنگاه"
September 18, 2008

beZANGAH.jpg

تا آمدیم به خودمان بجنبیم و از قوت و ضعف های "بزنگاه"بنویسیم ،آقایان شورای نظارت زودتر جنبیدند و اعلام کردند که پخش این سریال متوقف شده است.ما هم با پیش بینی این که اگر آقایان کوتاه بیایند وبه تداوم پخش آن رضایت دهند،این سریال با ضرب و جرح های اساسی روبرو شود،گفتیم بیکار ننشینیم.نظرات مثبت و منفی خودمان در بارۀ این سریال را گذاشتیم کنار،نشستیم و بر اساس ایرادات شورای نظارت صدا و سیما،قوانینی برای ساخت سریالهای طنز نوشتیم که نظر شما و صفوف به هم فشردۀ خوب و شریف و نجیب و فرهنگ دوست این مرز و بوم را به آن جلب می کنیم.
1 – از آنجا که تکرار الفاظ زشت و ناروا از قبیل:"عوضی ، خفه شو ،حرف زیادی نزن، درسته گاهی من خلم ولی تو همیشه خلی "و دیگر الفاظ زشت در"بزنگاه" به گفتۀ شورای نظارت،موجبات ایجاد بدآموزی در میان اقشار پاک و نجیب و چشم و گوش بستۀ مردمی را فراهم آورده است،به کار بردن الفاظ در سریالهای طنز،تنها در صورت استفاده از آنها در کتابهای درسی ابتدایی مجاز است. بدیهی است به کار بردن واژه های زشت و ناروا در سریالهای آموزنده ای مثل:"مرگ تدریجی یک رویا"جزو مصادیق واژه های ممنوع نبوده،شما بیجا می کنی خلط مبحث می کنی.
2 – از آنجا که انجام حرکات ناپسند از قبیل بازی با انگشتان دست در سریال فوق به گفته شورای نظارت در عرف،نماد و یا معنای دیگری را متبادر می کند و از نکات منفی "بزنگاه" شمرده می شود، از این به بعد هرگونه انجام حرکات ناپسند از قبیل بازی با انگشتان دست،بازی با انگشتان پا،بازی با اعضای صورت و بازی با دیگر اعضا که در عرف معنای دیگری متبادر می کند در سریال های طنر بالکل ممنوع بوده،دستورالعمل دقیق بازی با کلیه اعضای بدن در سریالهای طنز در بخشنامه های بعدی به استحضار عزیزان خواهد رسید.بدیهی است بازی با پاره ای اعضای بدن از جمله چشم و ابرو در سریالهای اخلاقی و ارزشی و خانوادگی و خواستگاری بلامانع بوده،مشمول این دستور العمل نمی شود.
3 – از آنجا که به کار بردن واژه های چند پهلو(که معنایی دور از شان مخاطب و رسانه دارد)یکی دیگر از موارد تخلف سریال فوق به شمار آمده،شایسته است از این به بعد واژه های سریالهای طنز حداکثر از یک پهلو برخوردار بوده،از پهلو های اضافی دور از شان مخاطب و رسانه برخوردار نباشند.بدیهی است بکار بردن صنعت ایهام برای دستیابی به شوخی های کلامی،از مصادیق حرف مفت به شمار می آید.
4 – از آنجا که به گفتۀ شورای نظارت،آبریزگاه و دستشویی در تضاد آشکار با ایفای رسالت فرهنگی سازمان صدا و سیما قرار دارد،نمایش مکرر مکان مذکور و به طنز کشیدن آن در سریالهای طنز از مصادیق هتک حیثیت رسانه ملی و تنزل چهره دانشگاه عمومی تلقی شده،موجبات انحراف اذهان عمومی را در ساعات پربیننده فراهم می آورد و با اهداف طنز فاخر که آشنا ساختن ذهن خواننده با لاهوت و ناسوت و ملکوت است،منافات دارد.
5 – از آنجا که ارائۀ تصویری پرخاشگر و غیر اخلاقی از روابط اعضای خانواده،یکی دیگر از موارد منفی "بزنگاه" به شمار آمده است،از این به بعد،سریال های طنز موظفند تصاویر غیرپرخاشگر از اخلاق خانوادگی و اجتماعی ما نشان بدهند و شایسته است در این سریال تا می توانیم قربان خودمان برویم.بدیهی است هر گونه سوء رفتار از قبیل دعوا بر سر ارث و میراث و ریا و دروغ و تقلب و ظاهر سازی، مربوط به غرب غارتگر و صهیونیسم خونخوار بوده،انتساب آن به مردم خوب و شریف و نجیب ما،از مصادیق بارز ایراد تهمت و افترا و مشوش کردن اذهان می باشد و شما غلط می کنی راجع به خلقیات ما ایرانیان طنز می سازی و بنده شخصا یقه ات را جر می دهم.
5– از آنجا که یکی از موارد خلاف سریال ،وهن ارزشهای(!)مذهبی اعلام شده،از این به بعد هر گونه برخورد طنز آمیزبا مراسم عزا از قبیل مداحی و روضه خوانی و تشییع جنازه و ناهار تشییع جنازه و مراسم ختم و شب هفت و خیر کردن حلوا و خوردن خرما و پهن کردن پتو و پشتی،وهن مقدسات تلقی شده و حکم کفر ابلیس را داشته شما بیجا می کنی با برادران زحمتکش مداح و روضه خوان و گریان و عزادار شوخی می کنی و گریه ها و یقه چاک دادنها و توی سر زدنهایشان را به طرز مذبوحانه ای زیر سوال برده ومی گویی وظیفۀ طنز،انتقاد است و بنده پدرت را در می آورم.
6 – هر گونه شکستن تصویر پیش ساخته و قالبی از پدیدۀ اعتیاد اعم از قاچاقچی ها و معتادان و آلات و ابزار اعتیاد و غیره در سریالهای طنز ممنوع بوده،حکم بدآموزی به اقشار شریف را خواهد داشت و اینطوری هم نیست که اینجوری راحت و فت و فراوان باشد و معتادان اینجوری باشند و شما غلط می کنی اینها را نشان می دهی.
7 – هرگونه برخورد هنجارشکن با مرگ و عزاداری و اعتیاد و بیماری و نانوایی و دعوای خانوادگی و ارث و میراث و زشتی و خوشگلی و ترشیدگی و عبارتهای کلیشه ای از قبیل"برادران سختکوش نیروی انتظامی" وغیره در سریالهای طنز،بدآموزی داشته و شما غلط می کنی قالبی کار نمی کنی.
8 – هر گونه شوخی با هر گونه آدم ممنوع بوده،شما غلط می کنی سریال طنز می سازی.
9 – بقیه موارد در موقع مقتضی به استحضار عموم خواهد رسید.

دستور توقف پخش سریال بزنگاه ابلاغ شد
نظرات (13)

خانم صدر...اول متن شما رو خوندم... بسی مشعوف شدیم و با اهل بیت خندیدیم. خلاصه خیلی توپ و باحال بود. بعد از خواندن نوشته شما، سری به لینکی که داده بودید زدیم در خبر گذاری فارس... شرمنده خانم صدر ! اما بیشتر به متن آنها خندیدیم... اشکمان را سرازیر کرد از خنده... من این سریال را کامل ندیدم ولی گویا جایی از آن ، یکی میره دستشویی و میگه اینجا بوی آقا جون میده... خداییش این خیلی باحاله... شرط میبندم خود مظفر که دیده فیلمو سر این تیکه از خنده آب و روغن قاطی کرده... بهر حال دست شما و مظفر و فارس و همه درد نکند...روزمان را شاد ساختید.

لینک به بالاترین:

https://balatarin.com/permlink/2008/9/18/1400481

amir:


سلام
وبلاگ جالبي داري
خيلي مطالب خوبي بود
اگر مايل به تبادل لينک بودي
من دو تا وبلاگ دارم

وبلاگ اولم را با نام زير لينک کن

فول آلبوم
http://www.amirpar.persianblog.ir/


وبلاگ دوممم را با نام زير لينک کن
عکسهاي با حال
http://lips-girls.persianblog.ir/
بعد خبر بده تا لینکت کنم

از آنجاکه سریال های طنز موجب تقویت واژه های دنباله دار و جوانب چند پهلو می شود پس برخی طنز ها و برخی سریال ها و برخی واژه ها و برخی جوانب و برخی پهلو ها و برخی چند ها باید در حضور برخی ملت ها به برخی چیزها محکوم شود.

خيلي عالي بود واي!

خیلی باهال بود ... منم خیلی دلم می خواست یه نقد در مورد اینا بنویسم ولی هم مغزم کار نمی کنه هم به این خوبی نمیتونستم بنویسم ... از این رو با اجازه تون لینک دادم بهش

دوست عزیز سلام.وب زیبایی داری. خوشحال می شم اگه وقت کردی به من هم سر بزنی...[گل][بدرود]

خب خیالمان راحت شد، از این به بعد نه ما می توانیم چیزی از کسی یاد بگیریم، نه کسی می تواند بدآموزی یاد ما بدهد..
ولی گذشته از اینها، در این سریال واقعاً جناب عطاران زده بودند به سیم آخر..

عالی بود خیلی باحال نوشتی!

از این به بعد هرگونه، هرگونه ممنوع می باشد!

تو یکی از قسمتها هم با عمل زیبایی شوخی کردند که فریده در گوش عمش یه چیزی گفت و بعد عمش گفت چه فایده باز دوباره بر میگرده!!
که من فکر میکنم منظور عمل زیبایی سینه بود!!

سلام خانم صدر

گذشته از تائید فرمایشات همچون قند شما باید قبول کرد که این سریال یکی از ضعیف ترین کارهای عطاران در این چند سال اخیر است.

ضمناً با برق نگاه بهروزم ببخشید به روزم

یکی از دوستان می گفت این سریال به درد چند دقیقه خندیدن و فراموش شدن می خوره...
به نظرم پر از خزعبلات گفتاریه درست جامعمون پاستوریزه نیست یا همین خودامون اگه بخوایم کنتر بندازیم حتما میسوزه ولی چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟! چه لزومی داره به اسم طنز بیایم و از این ادب گفتاری استفاده کنیم؟
به نظرم کم زیر سوال نبرد مراسم مذهبی و ارزشها رو ولی خب نکته هم داشت این که مثلا همه چیزمون شده ظاهری گریه هامون ،روضه هامون... به نظرم جای انتقاد درست رو داره ولی جلوگیری از پخشش درست نیست.
راستش آقای ضیائی یه زمانی طنز رو برامون یه جور دیگه تعریف کردن...!!
اینم فقط نظر یه مخاطب که نه تخصص داره نه صاحب نظر، فقط یه مخاطب.

سلام به شما و یک حسته نباشید گمده وچاق به نویسنده این مطالب با حال.
تبریک بخ حاطر اینه سر لزنگاه یه مطلب خوب در مورد این سریال نوشتید.
من هم طنز نویسم یغنی 5 سال کار مطبوعاتی میکردم.خودم سردبیر بودم و مطالب طنز مجله رو مینوشتم اما از جمایت های دولت فحیمه کفگیر به ته دیگ خورد و دیگ بر سر ما و ما بر سر عفل اومدیم که اینجا مسجد است و قص علی هذا.البته از حق نگذریم که سال گذشته نسیم مهر ورزی این دولت از باب دلجویی هم که شده به ما وزید و در جشنواره مطبوعات یک جایزه هم به ما دادند .البته بعضی از اساتید فن میگویند که جایزه مورد نظر به خاطر مطلب طنز نبوده بلکه به این خاطر بوده که کار ما در در منتشر کردن مجله ان هم بدون حمایت خود طنزی بی بدیل بوده و به این خاطر که اسباب انبساط خاطر ملت را فراهم کردیم به مات جایزه دادند.
کطالب بالا رو نه به خاطر انتفاد از دولت که به خاطر کلاس گذاشتن برای خودم نوشتم اما گفتم با چراغ خاموش از خودم تغریف کنم تا تابلو نشم .خدمت شما هم عرض کنم که الان هم با اجازه شما به علت حشکسالی چشمه طنز ما در حال خشکیدن است و برای اینکه چراغ مجفل ادبی ما خاموش نشود (البته به علت کم ابی)گفتم برای شما کامنت لگذارک و از خودم دغوت به همکاری کنم .یغنی اینکه من تو سایت شما مطلب بنویسم البته باید در مورد همکاری فکر کنم اما حالا چون اصرار میکنید باشه قبول.
اما گذشته از جدی باید بگم خوشحال میشم که با سایت شما همکاری کنم و البته میدانم که این مستلزم این است که شما با مطالب من اشنا شوید که ابته با رفتن به وبلاگ من و سر زدن به بحش طنز ان میتوانید با مطالب من اشنا شوید.
البته با توجه به ایام ماه مبارک رمضان به مدت نا محدود باز دید برای عموم روزه داران ازاد است .هم اکنون منتظر جضور سبزتان هستیم.البته از باز دید کنندگان وبلاگ تست عدم روزه خواری گرفته میشود .مواظب باشید
من منتظر جواب شما هستم.

راستی به خاطر این همه غلط املایی تو نوشته بالا از همه ملت همیشه در صحنه عذر میخواهم و این کار رو به شدت و شاید هم به سفتی محکوم میکنم و قول میدم عوامل این رسوایی بزرگ رو به شما مردم معرفی کنم.شما خودتون شاهد هستید که من میخوام کار کنم اما این استکبار نمی گذارد و دستش هی از استین غلط املایی در میاد .
البته قول میدم برم مدرسه و دیکته هودم رو قوی کنم.تا سلاکی دیگر بدرود.راستی در اخر از همه دوستان که من رو در نوشتن این مطلب یاری کردند تشکر میکنم به خصوص خانواده افای رجبی.
دیگه واقعا خدافظ